daneshgahi

daneshgahi

http://daneshgahi.blogfa.com

دانشگاهی

دانشگاهی - جامعه شناسی روستايي

دانشگاهی

دانشگاهی

 
 
Welcome To My Site
 
   
   
Set Homepage | Add To Favorite
 
 

 
 
   
 
 
 
  منوي اصلي  
 

صفحه ي اصلي
پست الکترونیک مدیر
اضافه کردن به علاقه مندی ها
قالب وبلاگ
خانگی کردن این صفحه

 
  آرشيو  
 

» آذر 1391
» آذر 1389
» آبان 1389
» تیر 1389
» خرداد 1389
» اردیبهشت 1389

 
  موضوعات  
 

جامعه شناسی ارتباطات جمعی
مبانی جمعیت شناسی
کاربرد جمعیت شناسی
جامعه شناسی شهری
جامعه شناسی روستايي
جامعه شناسي صنعتي
تغييرات اجتماعي

 
  لوگودونی  
 


 
:: روستایی،صفحات77-59
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

به نام خداوند آسمان وزمین

موضوع:طراحی سؤالات تست

استاد مربوطه:جناب آقای جاویدان

نام ونام خانوادگی:نفیسه محمدی

کتاب:جامعه شناسی روستایی،صفحات77-59

 

 

 

 

 

 

 

1-الگوی پایداررفتاریامجموعه ای ازالگوها،روابط،روندهاوابزارهای که دررابطه بایک نفع ونیاز اجتماعی ساخته شده اندعبارت است از؟(ص60-پ2-خ1)

الف-خانواده                       ب-خویشاوندان                ج-نهاد                          جامعه

2-نخستین سلول جامعه واساسیترین نهادآن کدام است؟(صفحه60پاراگراف4خط1)

الف-خویشاوندی              ب-خانواده             ج-فرد           د-جامعه

3-وجه تمایز خانواده های روستای وشهری درایران را در کدام مورد زیر میتوان مشاهده نمود؟(ص60پ5خ2)

الف-ازدواج-طلاق-نوع معیشت-چندهمسری           ب-بعد-نوع خانواده-کارکرد-ارزشهای اجتماعی 

ج-بعد-ارزشهای اجتماعی-کارکرد-ازدواج          د-نوع خانواده-نوع ازدواج-کارکرد-نوع معیشت 

4- نخستین وجه تمایز خانواده های روستایی وشهری کدام است؟(ص60-پ6-خ1)

الف-کارکرد         ب-نوع            ج-بعد                د-ارزشهای اجتماعی   

5-خانواده های روستای ازچه نظرپدر تبار میباشند؟(ص61-پ2-خ3)

الف-خویشاوندی            ب-وراثت               ج-ارث                 د-قدرت

6-اهمیت باروری زنان وبدنیاآوردن فرزند پسر در روستا در کدام مقوله قرار دارد؟(ص62-پ1-خ2)

الف-اهمیت خویشاوندی         ب-کارکرداجتماعی           ج-نوع خانواده           د-ارزشهای اجتماعی

7-در اجتماع روستای خویشاوندی چه نقشی را ایفا میکند؟(ص62-پ3-خ5)

الف-چهارچوب سازمان اجتماعی را تشکیل میدهد                        ب-اعتبار واهمیت زیادی ندارد              

  ج-ربطی به واحدهای بهره برداری زراعی ندارد      د-اهمیت بیشتری در تعیین روابط فردی واجتماعی پیدامیکند

8-درروستاهای ایران،واحدهای بهره برداری زراعی با کدام گزینه زیر انطباق دارند؟(ص62-پ5-خ1)

الف-بعد خانواده               ب-خانواده گسترده             ج-تقسیمات خویشاوندی          د-پدر سالاری

9-در کدام گروهها اهمیت ازدواج درون گروهی خویشاوندی مورد تآیید قرار گرفته؟(ص63-پ3-خ4)

الف-شبکه خویشاوندی               ب-طایفه            ج-خویشاوندی دوسویه          د-نظام خویشاوندی

10-نظام خویشاوندی در روستاهای ایران دوسویه است منظور چیست؟(ص63-پ4-خ1)

الف-پدرتبار-دایی تبار                 ب-پدرتبار-عموتبار               ج-پدرتبار ومادرتبار             د-مادر مکان-دایی تبار

11-کیوره گزینی(یاکریب گزینی)که در نواحی روستای آذربایجان،کردستان،مازندران وخراسان مشاهده میشود رسمی است مربوط به:(ص63-پ5-خ3و4)

الف-همسر گزینی                  ب-خرید زمین زراعی                ج-انتخاب نیروی کار                 د-خویشاوندی  

12-کدام نوع خویشاوندی در مناطق روستایی وعشایری بعضی از استانهای کشور شبیه خویشاوندی نسبی تلقی میگردد؟(ص64-پ1-خ1و2)

الف-کیوره گزینی                   ب-رضاعی                             ج-سببی                                      د-توتمی

13-در روستاها،کدام گزینه زیر تقریبآ به صورت کامل و صد در صد روی میدهد؟(ص64-پ6-خ3)

الف-عمومیت ازدواج          ب-پیشرسی ازدواج                 ج-ازدواج همخون                د-ازدواج مبادله ای     

14-ازدواجهای که زودتر از سن قانونی ازدواج در هر جامعه صورت میگیرداصطلاحآ چه نام دارد؟(ص64-پ7-خ1)

الف-سرعت ازدواج            ب-عمومیت ازدواج                 ج-ازدواج همخون                  د-ازدواج پیشرس     

15-وجود شیربها یا باشلق نشانه کدام نوع ازدواج میباشد؟(ص64-پ8-خ1)

الف-خویشاوندی           ب-خام پسند          ج- مبادله ای           د-همخون   

16-یکی از عوامل مهمی که باعث میشود ازدواج همخون در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان باشد جیست؟(ص65-پ3-خ3)

الف-عرف وعادت وسنتهای اجتماعی      ب-کودک همسری        ج-عدم اشتغال دختران به تحصیل          د-سرعت ازدواج 

17- تقسیم جوامع به(سنتی)و(ناسنتی)براساس کدام ملاک زیر صورت میگیرد؟(ص69-پ3-خ10)

الف-سطح پیشرفت تمدن          ب-سطح رشد اقتصادی              ج-روابط اجتماعی            د-شیوه معیشت

18-کدام جامعه شناس در طبقه بندی خود از جوامع،جامعه هارا به دودسته((قومی))و((شهری))تقسیم میکند؟(ص69-پ4-خ6).

الف-تونیس                             ب-اسملسر                            ج-ردفیلد                             د-روستو      

19-کدام گزینه از ویژگیهای جوامع سنتی است؟(ص77-پ2-خ1)

الف-همیاری           ب-خوشباوری          ج-نقشهای اجتماعی            د-صبروبردباری  

20-محافظه کاری روستای نتیجه ای از کدام ویژگیهای جوامع سنتی است؟(ص71-پ2-خ2)

الف-ایستایی          ب-سرنوشتگرایی            ج-بسته بودن                د-سنت گرایی

21-به زعم نویسنده کتاب شرایط طبیعی وموقعیت جغرافیای خاص ایران ونبودن امنیت اجتماعی وسیاسی وفقر وتنگدستی روستاییان موجب شکل گیری چه پدیده ای در این جامعه شده است؟(ص72-پ3-خ1)

الف-سنتگرایی                    ب-عدم تحرک اجتماعی                        ج-سرنوشتگرایی                           د-محافظه کاری

22-ارتباط مراحل تولید در کشاورزی سنتی باگردش فصول،زمینه کدام ویژگی رفتاری را در روستاییان فراهم میکند؟(ص73-پ4-خ9)

الف-بدبینی وبی اعتمادی          ب-مهمان نوازی                            ج-همیاری                                 د-صبروبردباری

23-کدام یک از موارد زیر جز ویژگیهای رفتارهای سنتی روستاییان بشمار نمیرود؟(ص73-پ1-خ1)

الف-صبروبردباری           ب-خوش بینی واعتماد         ج-خوشباوری           د-همیاری

24-وجود شیوه های بهره برداری خاص مانند بنه،صحرا،حرایه نشان دهنده کدام ویژگی رفتارهای روستاییان میباشد؟(ص74-پ3-خ1)

الف-خوشباوری                          ب-همیاری                   ج-بی اعتمادی                     د-بردباری 

25-گزینه درست درباره ویژگیهای روستاییان ایرانی کدام است؟(ص74-پ3-خ2)

الف-روستاییان تفردجو وانزواطلب اند              ب-در زندگی آنهاسرنوشتگرایی جای ندارد

ج-بیشتر از شهریان به همیاری متمایلند           د-به علت ترس از بیگانگان مهمان نواز نیستند

26-در جوامع روستایی توسعه نیافته بودن علم وضرورت انتقال یافته هاوتجربیات ازظریق آموزش مستقیم وعملی فرزندان خانواده وجوانان به بروز کدام ارزش منجرشده است؟(ص75-پ4-خ1)

الف-همیاری                             ب-جنس                              ج-سن                                 د-مهمان نوازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

ج

ب

الف

سؤال

 

*

 

 

1

 

 

*

 

2

 

 

*

 

3

 

*

 

 

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

*

 

 

 

7

 

*

 

 

8

 

 

*

 

9

 

*

 

 

10

*

 

 

 

11

 

 

 

*

12

 

 

 

*

13

 

 

*

 

14

 

*

 

 

15

 

 

 

*

16

 

*

 

 

17

 

*

 

 

18

 

*

 

 

19

*

 

 

 

20

 

*

 

 

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

 

 

*

 

24

 

*

 

 

25

 

*

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

:: فهیمه یوسفیان قسمت 2
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
                           24)روستاهای طولی به چند صورت است؟                                                                                                                                                الف)کوچه ای-خطی-دایره ای     ب)ریسمانی-ستاره ای-هندسی     ج)کوچه ای-ریسمانی-ستاره ای    د)قلعه ای-خطی-کوچه ای                                                                                                    25)در روستاهای ساخته شده به شکل..........خانه های روستایی به صورت نیمه متمرکز ونیمه متفرق در اطراف یک هسته مرکزی ساخته می شود                                                                                                                                                                                      الف)خطی        ب)دایره ای     ج)هندسی      د)هسته ای                                                                                                                                    26)چه نوع روستایی خانه های آنان( در اطراف میدان مرکزی بیضی شکل با چندین راه  به خارج )ساخته می شود؟                                                                                  الف)چاراه نشین      ب)حاشیه ای     ج)دایره ای     د)هندسی                                                                                                                                       27)روستای قلعه ای از چه نوع روستای است؟                                                                                                                                                      الف)هندسی     ب)خطی      ج)طولی      د)هسته ای                                                                                                                                                                   28)تقسیم بندی جامعه به صورت لایه هایی کاملامشخص وقابل شناخت مانند قشرها طبقات کاستها وپایگاه هااصطلاحا چه چیزی نامیده می شود؟                                                                                                                                                                                       الف)پایگاه اجتماعی     ب)موقیعت اجتماعی     ج)قشربندی اجتماعی    د)هیچکدام                                                                                                         29)قشربندی اجتماعی چه نوع نظریه ای است؟                                                                                                                                                             الف)مردم شناسی     ب)سیاسی    ج)جامعه شناختی     د)اجتماعی                                                                                                                                         30)عامل تعیین کننده موقیعت وپایگاه اجتماعی روستانشیینان چیست؟                                                                                                                                      الف)تحصیلات      ب)مالکیت یا عدم مالکیت    ج)مالکیت آب      د)درآمد وثروت                                                                                     31)به قول چه کسی(در جوامع روستایی بین نظام زمین داری وساختمان اجتماعی خانواده ها همبستگی کاملی )وجود دارد؟                                                   الف)باربر     ب)دورکیم        ج)لاندیس                    د)فیرچایلد                                                                                                                                    32)افرادی که مالکیت زمین های زراعی را در دست داشتند وزمین ها را یا به شیوه مزارعه به رعایای نسقدار می دادند ویا خود به کمک اعضای خانواده در آن به تولید می پرداختند چه کسانی بودند؟                                                                                                                          الف)گاوبندان       ب)نسقداران واجارهکاران       ج)زمین داران      د)بی زمینها                                                                                          33)بازماندگان اربابان پیشین(خانزاده ها)که بنا به دلایلی مانند ارث وتقسیم زمین بین وارث بخشی از یک روستا را در اختیار داشتندچه کسانی بودند؟                                                                                                                                                                              الف)زمینداران بزرگ       ب)مباشر وکدخدا     ج)زمین داران کوچک یا خرده مالکین       د)گاوبندان                                                                                                            34)مالیات گونه های که ارباب علاوه بر بهره مالکانه از روستاییان می گرفت..................نامیده می شود                                                                       الف)سیورسات     ب)سود     ج)سورسات     د)موارد الف وج                                                                                                                                 35)گروهی از روستاییان که عوامل منقول تولید زراعی مانند (نیروی شخم ویا گاوبند وبعضا نیروی کار)روستا را در اختیار داشتند وسرپرستی کشت وزرع واداره امور تولید را در غیاب ارباب ویا حضور او انجام می دادند چه کسانی بودند؟                                                                                                 )رعیت ها     ب)گاوبندان      ج)زمینداران کوچک       د)اجاره کاران                                                                                                                                   36)پایگاه گاوبندان مهمتر از چه کسانی بود؟                                                                                                                                                                              الف)زمین داران کوچک       ب)زمین داران بزرگ         ج)خان ها        د)رعیت ها                                                                                                                 37)در کدام قسمت های ایران گاوبندی بیشتر از جاهای دیگر رایج بود؟                                                                                                                              الف)جنوبی وغربی        ب)شمالی ومرکزی        ج)مرکزی      د)جنوبی                                                                                                                                                   38)نسقداران واجاره کاران توانگر چه کسانی بودند؟                                                                                                                                                  الف)کسانی که زمین های در حدود 10تا 20 هکتار در اختیار داشتند ب)کسانی که زمین های در حدود 5تا 10 هکتاردراختیار داشتنند                                                                                                                                                                                                      ج)کسانی که زمین های در حدود 2تا10 هکتار در اختیار داشتند د)کسانی که زمین های کمتر از 2 هکتار در اختیار داشتند                                                                                                                  39)قشری که زمین های در حدود 2تا10 هکتار در اختیار داشتند وبدون استفاده از کارگر کارها را انجام می دادند چه کسانی بودند؟                                              الف)نسقداران واجاره کاران خرده پا  ب)نسقداران واجاره کاران تهیدست                                                                                                                                       ج)نسقداران واجاره کاران توانگر       د)نسقداران واجاره کاران بی زمین                                                                                                                        40)خوش نشینان روستایی چه نوع قشری بودند؟                                                                                                                                                  الف)زمینداران بزرگ  ب)نسقداران واجاره کاران توانگر   ج)بی زمین ها    د)نسقداران واجاره کاران خرده پا                                                                41)خوش نشینان روستایی را به چند نوع می توان طبقه بندی کرد؟                                                                                                                            الف)سوداگران وکارمندان وخرده پاها  ب)گارگران روستایی وبیکاره ها وسوداگران                                                                                                                    ج)بیکاره ها وسوداگران وکارمندان وسودا گران          د)زمین داران وگارگران روستایی ونسقداران                                                                                42)سوداگران وکارمندان خدماتی را با چه ویژگی های می توان شناخت؟                                                                                                                          الف)به کار وتولید کشاورزی می پرداختند وزمین نداشتند    ب)درآمدشان پایین بود وبه کار وتولید کشاورزی می پرداختند                                                                ج)درآمدشان بالا بود وبه کار وتولیدکشاورزی نمی پرداختند   د)به کار وتولید کشاورزی نمی پرداختند وزمین نداشتند                                                                                        43)این قشر از افراد(درویش-گدا-افسونچی-فالگیر-دعانویس وغیره....)در چه دسته ای قرار داشتند؟                                                                                                             الف)کارگران روستایی    ب)بیکاره ها    ج)پیله وران    د)کارگران غیر کشاورزی                                                                                                           44)جنبش مشروعیت با پیروزی نسبی خود نخستین ضربه را بر پیکر کدام نظام زد؟                                                                                                                                           الف)زمینداران      ب)گاوبندان     ج)بیکاره ها    د)پیله وران                                                                                                                                                                   45)مهمترین قشر کمی جامعه روستایی کدامند؟                                                                                                                                                    الف)خرده مالکان خرده پا    ب)اجاره کاران       ج)دهقانان خرده مالک     د)خوش نشینان                                                                                                           46)حرکت فرد یا گروهی از مردم یک قشرطبقه وکاست اجتماعی به قشر وطبقه اجتماعی دیگر وتغییر پایگاه اجتماعی آن یعنی چه؟                                                            الف)قشربندی اجتماعی   ب)تحرک اجتماعی     ج)خصلت اجتماعی     د)حرکت مکانی وجغرافیایی                                                                                                47)در جوامع صنعتی معاصر امکان تحرک اجتماعی وطبقاتی .......از جوامع سنتی پیش است                                                                                                                                                                                                                                                  الف)کمتر        ب)بیشتر    ج)متوسط     د)خیلی کمتر                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                             نام ونام خانوادگی:فهیمه یوسفیان                                                                                                                                                               شماره دانشجوی:851295632                                                                                                                                                                                           نام استاد:آقای                                                                                                                                                                                         .

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

×

 

2

 

 

 

×

3

×

 

 

 

4

 

 

×

 

5

×

 

 

 

6

×

 

 

 

7

 

×

 

 

8

 

×

 

 

9

×

 

 

 

10

 

×

 

 

11

 

 

×

 

12

 

×

 

 

13

 

 

×

 

14

 

×

 

 

15

 

 

 

×

16

 

 

×

 

17

×

 

 

 

18

 

 

×

 

19

 

×

 

 

20

 

 

×

 

21

 

 

×

 

22

 

 

 

×

23

×

 

 

 

24

 

 

×

 

25

 

 

 

×

26

 

×

 

 

27

 

 

 

×

28

 

 

×

 

29

 

 

×

 

30

 

×

 

 

31

×

 

 

 

32

 

 

×

 

33

 

 

×

 

34

 

 

 

×

35

 

×

 

 

36

×

 

 

 

37

 

 

×

 

38

×

 

 

 

39

 

 

×

 

40

 

 

×

 

41

 

×

 

 

42

 

 

 

×

43

 

 

×

 

44

×

 

 

 

45

 

 

×

 

46

 

×

 

 

47

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: فهیمه یوسفیان
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
   

1)منظور از شکل خانه ها ومحل استقرار خانواده ها ودامها آنها در نقاط جغرافیایی با توجه به شرایط طبیعی اقلیمی اجتماعی چیست؟الف)موقعیت طبیعی   ب)موقعیوه هایت اقلیمی    ج)شیوه سکونت       د)شکل خانه ها                                                                                      2)شیوه زندگی انسانها در طول تاریخ به چه صورت بوده است؟                                                                                                                       الف)یکجانشینی_کوچنشینی_روستانشینی                                               ب)روستانشینی_شهرنشینی_چادرنشینی                                                  ج)چادرنشینی_یکجانشینی                                                                           د)کوچنشینی_روستانشینی_شهرنشینی                                           3)دلیل اصلی تمرکزیاتفرق خانه های روستایی دربسیاری از نقاط جهان چیست؟                                                                                                         الف)اختلاف شرایط اقلیمی واستراتژیک آنها                                            ب)اختلاف شرایط طبیعی واقلیمی                                                  ج)شیوه بهربرداری آنها                                                                                 د)شیوه بهربرداری وآب                                                                                          4)عوامل موثر در شیوه های سکونت روستایی به چه صورت است؟                                                                                                                     الف)اجتماعی وفرهنگی_اقتصادی_سیاسی نظامی اداری                             ب)عوامل اقتصادی_سیاسی نظامی اداری                                                              ج)اجتماعی فرهنگی_سیاسی نظامی اداری_اقتصادی                                         د)طبیعی جغرافیایی_اقتصادی_سیاسی                                                      5)عوامل طبیعی وجغرافیای شیوه سکونت روستاها چیست؟                                                                                                                       الف)پستی وبلندی_آب وهوا_میزان بارندگی_وجود جنگل ومرتع             ب)آب وهوا_پستی وبلندی                                                                             ج)آب وهوا _شرایط اقلیمی_پستی وبلندی                                          د)سنگ وخاک_آب وهوا_مرتع                                                                                     6)در مناطق کوهستانی مصالحی که به کار می رود چیست؟                                                                                                                                                                   الف)سنگ_خشت_گل                                                                       ب)آجر_سنگ_چوب                                                                                 ج)سنگ_آجر                                                                                                       د)چوب_سنگ_خشت                                                                               7)درساختمان سکونتگاهای مناطق جلگه ای از چه چیزی استفاده می شود؟                                                                                                                   الف)سنگ      ب)چوب         ج)آجر وسنگ          د)گل                                                                                                                      8)در مناطق کویری برای ساختن طاق ه از چه چیزی استفاده می شود؟                                                                                                                الف)چوب         ب)آجر وسنگ          ج)چوب وسنگ       د)سنگ                                                                                                                  9)فراوانی وکمیابی چه چیزموثرترین عامل تعیین کننده شکل سکونت آبادی هاست؟                                                                                                             الف)آب       ب)خاک      ج)آب وخاک         د)گیاهان وجانوران                                                                                                                                                   10)از مهمترین عامل هایی که درشیوه سکونت روستا والگوی معشیت روستا تاثیر دارد چیست؟                                                                                          الف)عوامل طبیعی       ب)عوامل اقتصادی      ج)عوامل اقلیمی      د)عوامل سیاسی                                                                                                                         11)وجود مساکن منفرد نشانه چیست؟                                                                                                                                                                الف)تملک زمین به صورت حقوقی ودولتی                                      ب)تملک زمین به صورت رعیتی                                                                                                           ج)تملک زمین به صورت خصوصی                          د)تملک زمین به صورت دولتی                                                                                                                    12)وجود چه نوع مسکن های امری است قدیمی وخاص مناطقی در آنها نوعی گرایش به بهربرداری جمعی از زمین وجود دارد؟                                                                           الف)پراکنده      ب)متمرکز     ج)منفرد    د)پراکنده ومنفرد                                                                                                                                      13)در نظام سرمایه داری ارضی به علت بالا بودن میزان سرمایه گذاری وامکانات کشاورزی ماشینی شیوه سکونت........است در حالی که در نظام اربابی الگوی سکونت ........معمول است                                                                                                                                         الف)متمرکز_پراکنده       ب)منفرد_متمرکز     ج)پراکنده_متمرکز      د)پراکنده _منفرد                                                                                                       14)یکی از عواملی که طی سده 17و18 در تاسیس خانه های متمرکز سواحل آمریکا نقش مهمی داشت کدام است؟                                                                    الف)عامل اقتصادی        ب)عامل همگونی فرهنگی          ج)عامل اقتصادی وفرهنگی        د)عامل همگونی فرهنگی ودینی                                                           15)عوامل سیاسی نظامی اداری عامل هایی اند که در الگوهایی سکونت برخی از مناطق از جمله روستاهای........و.........ایران تاثیر مهمی به جا گذاشته اند                                                                                                                                                                                          الف)مرکزی_غربی      ب)شرقی _غربی      ج)جنوبی_شرقی      د)مرکزی_شرقی                                                                                                               16)چه چیزی موجب شده است که روستاها خانه های خود را در جوار هم بسازند؟                                                                                                    الف)شرایط طبیعی وپیوستگی های قومی                                            ب)شرایط طبیعی وجغرافیایی ایران                                                                        ج)شرایط جغرافیایی ایران وپیوستگی های قومی                                                  د)شرایط اقتصادی وجغرافیایی                                                                                                   17)یکی از عواملی که امنیت روستا رابه خطر می اندازدوسبب می شود که روستا نشینان به منظوربرخورد با آن خانه های خود را نزدیک یکدیگر بسازند چیست؟                                                                                                                                                                             الف)عامل سیاسی واستراتژیک      ب)عامل استراتژیک واقتصادی    ج)عامل سیاسی واقتصادی   د)عامل اقتصادی وجغرافیایی                                                                                         18)به طور کلی چند گونه اساسی در شیوه سکونت روستایی وجود دارد؟                                                                                                                     الف)3گونه      ب)4گونه      ج)2گونه     د)5گونه                                                                                                                                                    19)دلیل مهم پراکندگی خانه های روستاییان نزدیک بودن آنها به چه چیزی است؟                                                                                                                           الف)چاه های آب        ب)مزارع خانوادگی       ج)جانوران وگیاهان     د)هیچکدام                                                                                                                  20)ژرمنهای قدیم به ساختن ده به صورت ..............عادت داشتند                                                                                                                                               الف)پراکنده     ب)منفرد     ج)متمرکز       د)پراکنده ومنفرد                                                                                                                           21)در ایران نمونه بارز سکونت متمرکز به چه صورت است؟                                                                                                                                      الف)تپه ای     ب)پلکانی       ج)قلعه ای       د)موارد الف وج                                                                                                                                               22)سکونت متمرکز به چه صورت است؟                                                                                                                                                          الف)طولی وخطی         ب)هسته ای ودایره ای          ج)هندسی وخطی        د)طولی وهسته ای                                                                                                          23)شکلی از سکونت روستایی است که در امتداد یک یا چند خط در کنار جاده ها رودخانه ها ودره ها ساخته شده است                                                                                  الف)طولی      ب)هسته ای    ج)دایره ای      د)خطی                                                                                                                                                   

 

 

 

:: ص32-36
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
   

1-     از عوامل موثر در شیوه های سکونت روستایی نیست ؟ ص 32و33 پ همه

الف- هوا                     ب- آب                     ج- عوامل اقتصادی              د- هموار بودن

 

2-     مهمترین عامل تعیین کننده مشکل سکونت آبادی چیست ؟ ص 33 پ 3

      الف هوا                       ب- آب                  ج- پستی و بلندی               د- شرایط اقلیمی

 

3-     نوع سکونت نظام سرمایه داری و نظام اربابی به ترتیب کدام است ؟  ص34  پ 3

الف- پراکنده متمرکز               ب- متمرکز کتمرکز              ج- متمرکز پراکنده       د- پراکنده پراکنده

 

4-     کدام یک از موارد جز دسته عوامل اجتماعی فرهنگی می باشد ؟

الف- ساخت اجتماعی                ب- سکونت اجتماعی                ج- رفتار اجتماعی           د- هیچکدام

 

5-     موقعیت استراتژیک جز کدام دسته می باشد؟ ص 35 پ 40

الف- عوامل اقتصادی        ب- عوامل اجتماعی           ج- عوامل فرهنگی             د- عوامل سیاسی

 

6-      از انواع شیوه سکونت است ؟  ص 35و36 پ آخر

الف – سکونت یکجا نشینی                   ب- پراکنده و متمرکز              ج- طولی            د- هسته ای

 

7-     در این تیپ روستا مزارع فضاهای وسیعی از خاک را اشغال می کنند و خانه ها در وسط  این مزارع جای دارند ؟ ص35 پ آخر

الف- متمرکز                   ب- پراکنده                      ج- طولی                 د- هسته ای

 

8-     چه چیزی روستاییان را وا داشته که خانه های خود را در کنار یکدیگر بسازند؟  ص35 پ 3

الف- موقعیت سیاسی –استراتژیک         ب- ضرورت دفاع و امنیت      ج- عوامل اداری     د- هیچکدام

 

9-     کدام نوع مساکن نشانه تملک زمین به صورت خصوصی است . ص34 پ 1

الف- مساکن پراکنده              ب- مساکن پراکنده و ثابت         ج- مساکن منفرد           د- هیچکدام

 

10-در این تیپ روستا ها خانه ها در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند. ص36 پ 2

الف- طولی                      ب- هسته ای                     ج- پراکنده               د- متمرکز

 

11- شکلی از سکونت روستایی که در امتداد یک یا چند خط در کنار جاده ها ،رودخانه ها ،ساخته می شود؟ ص36 پ 3

الف- کوچه ای                         ب- خطی                    ج- طولی               د- هسته ای 

 

12-از انواع الگوی طولی محسوب نمی شود . ص36 پ 3

الف- کوچه ای                   ب- ستاره ای              ج- خطی                 د- کشیده

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

*

2

 

*

 

 

3

*

 

 

 

4

*

 

 

 

5

 

 

 

*

6

 

*

 

 

7

 

*

 

 

8

 

*

 

 

9

 

 

*

 

10

 

 

 

*

11

 

 

 

*

12

 

 

 

*

 

 

 

 

 

:: فصل 13 ص150-
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
   

فصل 13

اصلاحات ارزی

 

  1. تفاوت اصلاحات ارزی و انقلاب ارزی در چیست؟  (ص: 150 پ:4)

الف: در اصلاحات ارزی دولت دخالت دارد ولی در انقلاب صنعتی دخالت دولت مشاهده نمی شود.

ب: دولت موجب تغییر و تحول اساسی در هر دو شکل می باشد.

ج: در هیچ کدام از موارد دولت نقش موثری ندارد.

د: در اصلاحات ارزی دولت دخالت دارد ولی در انقلاب صنعتی دخالت دولت مشاهده می شود.

  1. انقلاب ارزی به چه نتایجی رسید؟ ( کدام موارد زیر صحیح نمی باشد) (ص: 150  پ: آخر)

 الف: باز ستاندن اراضی  روستایی و وسایل تولید کشاورزی

ب: واگذاری زمین ها به دهقانان بی زمین

ج: اقدامات دامنه دار اجتماعی ، اقتصادی به منظور بهبود شرایط زندگی

د: بهبود وضعیت اربابان زمین دار

  1. تفاوت اصلاحات ارزی در کشور های جهان سوم با  کشورهای پیشرفته صنعتی  (ص 151 پ: 3)

الف: رشد  کشاورزی تجاری که موجب تشدید قشربندی در روستا و پیدایش رشد سوداگری

ب:  جهانی شدن

ج: رشد کشاورزی

د: افزایش کارگران بی کار

  1. شیوه  و روند اصلاحات ارزی شامل کدام یک از موارد زیر نمی باشد. (ص 152 پ: اول)

الف: دهقانان بی زمین ، دهقانان فقیر و کسانی که به قدر کافی زمین ندارند.

ب: مبارزان و مجاهدان یا وارثان آنان

ج: بی کاران و کسانی که به روستا مهاجرت می کنند

د: کارگران و کادرهای اداری ، دولتی مشروط به اینکه ساکن شهر باشند.

  1. موارد استثناهایی که مشمول اصلاحات ارزی نبوده اند کدام دسته بود؟ (ص: 152 پ:4)

الف: افرادی که خوش نشین ها بوند و صاحب نسق نبوده اند.

ب: مادران خانه دار

ج: جوانهای مجرد و پیرمردان

د: اربابان با بیش از 50 هکتار زمین

6.یکی از مهمترین شقوق اصلاحات ارزی چه می باشد؟ (ص: 152 پ: آخر)

الف: فروش

ب: تقسیم

ج: خرید نسق زارعان

د: واحد سهامی زراعی

7.در شق اجاره به چه کسانی زمین تعلق می گیرد و چند سال؟ (ص: 153 پ: 2)

الف: بیست سال و بی کاران

ب: سی سال و زارعان سهم بر

ج: 25 سال و زارعان

د: 30 سال و بی کاران بی زمین

8.در مرحله اول زمین ها به دست چه کسانی سپرده شد؟ (ص: 154 پ: 2)

الف: گاوداران، صاحبان نسق و دهقانان

ب: اربابان، اجاره کاران

ج: مستجران و بی کاران

د: روستاییان

 

9. اساسی ترین شق در مرحله دوم چه بود؟ (ص: 154 پ: 4)

الف: نظام اربابی

ب: زراعی

ج: اجاره کاری

د: مالکان

 

10.کدام یک از موارد زیر جزء دسته عوامل خارجی نیست؟ (ص: 155 پ: 2)

الف: شرایط جهانی

ب: شرایط جوی

ج: شرایط منطقه ای

د: منافع جهانخواری

11. گزینه صحیح را علامت بزنید؟ (ص: 155 پ: آخر)

الف: انگلستان بنا به سیاست محافظه کارانه اش از منافع زمین داران دفاع می کرد.

ب: انگلستان بنا به سیاست محافظه کارانه اش از منافع زمین داران دفاع نمی کرد.

ج: آمریکا خواستار رشد طبقه نوخواسته سرمایه داری نبود.

د: آمریکا خواستار نظام ارباب رعیتی بود.

12. عوامل داخلی موثر بر اجرای اصلاحات ارزی چه بود؟ گزینه نا صحیح را علامت بزنید. ( ص: 156 سرپاراگرفها)

الف: نظام ارباب رعیتی در ایران

ب: شرایط تاریخی ایران

ج: شیوه تولید خرده مالکی

د: رشد سرمایه داری وابسته در ایران

13. نتایج اصلاحات ارزی کدام مورد از موارد زیر نیست؟ (ص 157)

الف: گسترش کشاورزی تجاری و صنعتی

ب: تبدیل شدن قسمت اعظم دهقانان به خرده مالکی

ج: سرمایه های مالکان تبدیل به صنعت

د: تقویت پایه های حکومت

ردیف

 

الف

ب

ج

د

1

*

 

 

 

2

 

 

 

*

3

*

 

 

 

4

 

 

 

*

5

*

 

 

 

6

*

 

 

 

7

 

*

 

 

8

*

 

 

 

9

 

 

*

 

10

 

*

 

 

11

*

 

 

 

12

 

 

*

 

13

 

 

 

*

 

 

 

 

 

:: روستایی،صفحات77-59
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

به نام خداوند آسمان وزمین

موضوع:طراحی سؤالات تست

استاد مربوطه:جناب آقای جاویدانه

نام ونام خانوادگی:نفیسه محمدی

کتاب:جامعه شناسی روستایی،صفحات77-59

 

 

 

 

 

 

 

1-الگوی پایداررفتاریامجموعه ای ازالگوها،روابط،روندهاوابزارهای که دررابطه بایک نفع ونیاز اجتماعی ساخته شده اندعبارت است از؟(ص60-پ2-خ1)

الف-خانواده                       ب-خویشاوندان                ج-نهاد                          جامعه

2-نخستین سلول جامعه واساسیترین نهادآن کدام است؟(صفحه60پاراگراف4خط1)

الف-خویشاوندی              ب-خانواده             ج-فرد           د-جامعه

3-وجه تمایز خانواده های روستای وشهری درایران را در کدام مورد زیر میتوان مشاهده نمود؟(ص60پ5خ2)

الف-ازدواج-طلاق-نوع معیشت-چندهمسری           ب-بعد-نوع خانواده-کارکرد-ارزشهای اجتماعی 

ج-بعد-ارزشهای اجتماعی-کارکرد-ازدواج          د-نوع خانواده-نوع ازدواج-کارکرد-نوع معیشت 

4- نخستین وجه تمایز خانواده های روستایی وشهری کدام است؟(ص60-پ6-خ1)

الف-کارکرد         ب-نوع            ج-بعد                د-ارزشهای اجتماعی   

5-خانواده های روستای ازچه نظرپدر تبار میباشند؟(ص61-پ2-خ3)

الف-خویشاوندی            ب-وراثت               ج-ارث                 د-قدرت

6-اهمیت باروری زنان وبدنیاآوردن فرزند پسر در روستا در کدام مقوله قرار دارد؟(ص62-پ1-خ2)

الف-اهمیت خویشاوندی         ب-کارکرداجتماعی           ج-نوع خانواده           د-ارزشهای اجتماعی

7-در اجتماع روستای خویشاوندی چه نقشی را ایفا میکند؟(ص62-پ3-خ5)

الف-چهارچوب سازمان اجتماعی را تشکیل میدهد                        ب-اعتبار واهمیت زیادی ندارد              

  ج-ربطی به واحدهای بهره برداری زراعی ندارد      د-اهمیت بیشتری در تعیین روابط فردی واجتماعی پیدامیکند

8-درروستاهای ایران،واحدهای بهره برداری زراعی با کدام گزینه زیر انطباق دارند؟(ص62-پ5-خ1)

الف-بعد خانواده               ب-خانواده گسترده             ج-تقسیمات خویشاوندی          د-پدر سالاری

9-در کدام گروهها اهمیت ازدواج درون گروهی خویشاوندی مورد تآیید قرار گرفته؟(ص63-پ3-خ4)

الف-شبکه خویشاوندی               ب-طایفه            ج-خویشاوندی دوسویه          د-نظام خویشاوندی

10-نظام خویشاوندی در روستاهای ایران دوسویه است منظور چیست؟(ص63-پ4-خ1)

الف-پدرتبار-دایی تبار                 ب-پدرتبار-عموتبار               ج-پدرتبار ومادرتبار             د-مادر مکان-دایی تبار

11-کیوره گزینی(یاکریب گزینی)که در نواحی روستای آذربایجان،کردستان،مازندران وخراسان مشاهده میشود رسمی است مربوط به:(ص63-پ5-خ3و4)

الف-همسر گزینی                  ب-خرید زمین زراعی                ج-انتخاب نیروی کار                 د-خویشاوندی  

12-کدام نوع خویشاوندی در مناطق روستایی وعشایری بعضی از استانهای کشور شبیه خویشاوندی نسبی تلقی میگردد؟(ص64-پ1-خ1و2)

الف-کیوره گزینی                   ب-رضاعی                             ج-سببی                                      د-توتمی

13-در روستاها،کدام گزینه زیر تقریبآ به صورت کامل و صد در صد روی میدهد؟(ص64-پ6-خ3)

الف-عمومیت ازدواج          ب-پیشرسی ازدواج                 ج-ازدواج همخون                د-ازدواج مبادله ای     

14-ازدواجهای که زودتر از سن قانونی ازدواج در هر جامعه صورت میگیرداصطلاحآ چه نام دارد؟(ص64-پ7-خ1)

الف-سرعت ازدواج            ب-عمومیت ازدواج                 ج-ازدواج همخون                  د-ازدواج پیشرس     

15-وجود شیربها یا باشلق نشانه کدام نوع ازدواج میباشد؟(ص64-پ8-خ1)

الف-خویشاوندی           ب-خام پسند          ج- مبادله ای           د-همخون   

16-یکی از عوامل مهمی که باعث میشود ازدواج همخون در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان باشد جیست؟(ص65-پ3-خ3)

الف-عرف وعادت وسنتهای اجتماعی      ب-کودک همسری        ج-عدم اشتغال دختران به تحصیل          د-سرعت ازدواج 

17- تقسیم جوامع به(سنتی)و(ناسنتی)براساس کدام ملاک زیر صورت میگیرد؟(ص69-پ3-خ10)

الف-سطح پیشرفت تمدن          ب-سطح رشد اقتصادی              ج-روابط اجتماعی            د-شیوه معیشت

18-کدام جامعه شناس در طبقه بندی خود از جوامع،جامعه هارا به دودسته((قومی))و((شهری))تقسیم میکند؟(ص69-پ4-خ6).

الف-تونیس                             ب-اسملسر                            ج-ردفیلد                             د-روستو      

19-کدام گزینه از ویژگیهای جوامع سنتی است؟(ص77-پ2-خ1)

الف-همیاری           ب-خوشباوری          ج-نقشهای اجتماعی            د-صبروبردباری  

20-محافظه کاری روستای نتیجه ای از کدام ویژگیهای جوامع سنتی است؟(ص71-پ2-خ2)

الف-ایستایی          ب-سرنوشتگرایی            ج-بسته بودن                د-سنت گرایی

21-به زعم نویسنده کتاب شرایط طبیعی وموقعیت جغرافیای خاص ایران ونبودن امنیت اجتماعی وسیاسی وفقر وتنگدستی روستاییان موجب شکل گیری چه پدیده ای در این جامعه شده است؟(ص72-پ3-خ1)

الف-سنتگرایی                    ب-عدم تحرک اجتماعی                        ج-سرنوشتگرایی                           د-محافظه کاری

22-ارتباط مراحل تولید در کشاورزی سنتی باگردش فصول،زمینه کدام ویژگی رفتاری را در روستاییان فراهم میکند؟(ص73-پ4-خ9)

الف-بدبینی وبی اعتمادی          ب-مهمان نوازی                            ج-همیاری                                 د-صبروبردباری

23-کدام یک از موارد زیر جز ویژگیهای رفتارهای سنتی روستاییان بشمار نمیرود؟(ص73-پ1-خ1)

الف-صبروبردباری           ب-خوش بینی واعتماد         ج-خوشباوری           د-همیاری

24-وجود شیوه های بهره برداری خاص مانند بنه،صحرا،حرایه نشان دهنده کدام ویژگی رفتارهای روستاییان میباشد؟(ص74-پ3-خ1)

الف-خوشباوری                          ب-همیاری                   ج-بی اعتمادی                     د-بردباری 

25-گزینه درست درباره ویژگیهای روستاییان ایرانی کدام است؟(ص74-پ3-خ2)

الف-روستاییان تفردجو وانزواطلب اند              ب-در زندگی آنهاسرنوشتگرایی جای ندارد

ج-بیشتر از شهریان به همیاری متمایلند           د-به علت ترس از بیگانگان مهمان نواز نیستند

26-در جوامع روستایی توسعه نیافته بودن علم وضرورت انتقال یافته هاوتجربیات ازظریق آموزش مستقیم وعملی فرزندان خانواده وجوانان به بروز کدام ارزش منجرشده است؟(ص75-پ4-خ1)

الف-همیاری                             ب-جنس                              ج-سن                                 د-مهمان نوازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

ج

ب

الف

سؤال

 

*

 

 

1

 

 

*

 

2

 

 

*

 

3

 

*

 

 

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

*

 

 

 

7

 

*

 

 

8

 

 

*

 

9

 

*

 

 

10

*

 

 

 

11

 

 

 

*

12

 

 

 

*

13

 

 

*

 

14

 

*

 

 

15

 

 

 

*

16

 

*

 

 

17

 

*

 

 

18

 

*

 

 

19

*

 

 

 

20

 

*

 

 

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

 

 

*

 

24

 

*

 

 

25

 

*

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

:: نیمسال دوم 88-87
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
   

کارشناسی                                                         دانشگاه پیام نور                              نیمسال دوم 88-87                                

نام درس: جامعه شناسی روستایی                                                                                                                       تعداد سؤالات: تستی: 40        تشریحی: - -

رشته تحصیلی , کُد درس: علوم اجتماعی ( پژوهشگری و تعاون) 1222029- مددکاری (1222173)         زمان آزمون: تستی: 55 تشریحی: - - دقیقه

                                                                                                                                         آزمون نمره منفی  دارد™   ندارد ž

کُد سری سؤال: یک (1)                                     استفاده از: ................                       مجاز است.

امام علی (ع): شرافت به خرد و ادب است نه به دارایی و نژاد.

 

 

1.        کمیت و کیفیت جامعه انسانی  چگونه است؟ ص 6 پ 2

الف. کمیتی ثابت دارد.                                                            ب. حاصل جمع عددی افراد است.

ج. کیفیتی دائماً متغیر دارد.                                                       د. کیفیتی مستقل از یکایک افراد دارد.

2.       نام ده، کدام ویژگی اعضای اجتماع روستایی را نشان می دهد؟ ص 16 پ دوم

الف. تجانس و وحدت فرهنگی                                               ب. سیطرۀ فرهنگ سنتی

ج. همسانی و هویت اجتماعی                                                  د. ایستایی و رکود نسبی فرهنگ

3.       کدام دسته از ملاکهای تشخیص شهر و روستا هستند که برخی از آنها ذهنی هستند و تعیین برخی دیگر، دشوار است؟ ص 15 پ 5 شماره 5

الف. بافت اجتماعی و فرهنگی                                                                ب. سیمای فیزیکی

ج. ساختار اقتصادی و شیوۀ معیشت                                          د. سازمان و تشکیلات اداری

4.       علت اینکه اجتماع عشایری به دام و دامداری وابستگی پیدا می کند، چیست؟ ص 19 پ 5

الف. التزام استفاده از چراگاههای طبیعی                                 ب. کوچ نشینی

ج. سادگی و ابتدایی بودن فنّاوری و ابزار                                 د. چادرنشینی

5.       تعریف «وبر» از جامعه شناسی چیست؟ ص 24 پ 1

الف. علم کنشهای متقابل اجتماعی                                          ب. علم عمل اجتماعی

ج. علم رفتارهای اجتماعی                                                       د. علم نهادها

6.       کدام گروه زیر، با ایجاد تغییرات لازم در روستاها، حیات روستایی را مطلوب می سازند؟ ص 26 پ دوم

الف. جامعه شناسان                  ب. برنامه گذاران                     ج. انسانشناسان                         د. جغرافیدانان

7.       وجود مساکن منفرد در روستاها نشانۀ کدام گزینه زیر است؟ ص 34 پ 2

الف. بهره برداری جمعی از زمین                                             ب. کمبود آب

ج. بهره برداری به صورت خصوصی                                        د. عدم امنیت

8.       در قشربندی روستاییان، کدام گزینه زیر مورد توجه قرار می گیرد؟ ص 45 پ 4 شماره 2

الف. نفوذ معنوی و سنتی                                                          ب. تخصص فنی

ج. شغل اصلی افراد                                                                 د. مقدار زمین

9.       در دوره پیش از اصلاحات ارضی، کدام گروه زیر، فقط وارد قرارداد مزارعه با ارباب می شدند و با کسی رابطۀ مزدوری نداشتند؟ ص 48 پ اول

الف. نسقداران و اجاره کاران خرده پا                                     ب. نسقداران و اجاره کاران تهیدست

ج. نسقداران و اجاره کاران توانگر                                           د. زمینداران کوچک

 

 


 

 

کارشناسی                                                         دانشگاه پیام نور                              نیمسال دوم 88-87                                

نام درس: جامعه شناسی روستایی                                                                                                                       تعداد سؤالات: تستی: 40        تشریحی: - -

رشته تحصیلی , کُد درس: علوم اجتماعی ( پژوهشگری و تعاون) 1222029- مددکاری (1222173)         زمان آزمون: تستی: 55 تشریحی: - - دقیقه

                                                                                                                                         آزمون نمره منفی  دارد™   ندارد ž

کُد سری سؤال: یک (1)                                     استفاده از: ................                       مجاز است.

10.    قدرت برتر در روستا در سالهای اخیر در کدام گزینه بیان شده است؟ ص 52 پ 9 ر آخر

الف. سوداگران و خرده مالکان توانگر                                    ب. خانها، خانزاده ها و بیگها

ج. صاحبان مشاغل فنی                                                            د. شورای ده و ریش سفیدان

11.    چرا امکان تحرک اجتماعی از طریق ازدواج برای روستاییان کمتر از شهرنشینان است؟ ص 56 پ اول

الف. چون سرعت ازدواج بیشتر است.                                      ب. چون عمومیت ازدواج بیشتر است.

ج. چون ازدواجهای همسان بیشتر است.                                   د. چون ازدواجهای پیشرس فراوان تر است.

12.    در اجتماع روستایی، خویشاوندی چه نقشی را ایفا می کند؟ ص 62 پ 3

الف. چهارچوب سازمان اجتماعی را تشکیل می دهد.             ب. اهمیت بیشتری در تعیین روابط فردی و اجتماعی پیدا می کند.

ج. اعتبار و اهمیت زیادی ندارد.                                               د. ربطی به واحدهای بهره برداری زراعی ندارد.

13.    تقسیم بندی جوامع به سه نوعِ شهری، روستایی و عشایری، با توجه به کدام گزینه زیر صورت می گیرد؟ ص 15 پ 8 شماره 6

الف. توسعه و سطح رشد اقتصادی و اجتماعی                         ب. شیوۀ معیشت

ج. ملاک سیاسی- اقتصادی                                                    د. روابط اجتماعی

14.    به نظر جامعه شناسان، علت سرنوشت گرایی روستاییان چیست؟ ص 72 پ 3 ه

الف. سنت گرایی و محافظه کاری                                           ب. اتکای بر سالخوردگان

ج. محدودیت و بسته بودن                                                       د. مقهور بودن در برابر طبیعت

15.    چرا نسبت جنسی در شهرها بیشتر از روستاهاست؟ ص 79 پ 3 الف

الف. چون مردان روستایی به شهرها مهاجرت می کنند.                                                                                          

ب. چون زاد و ولد در شهرها کمتر است.

ج. چون در روستاها زنان بیشتری متولد می شوند.                                                                                   

د. چون سطح سواد و تحصیلات در شهرها بالاتر است.

16.    تعریف خاص از مهاجرت، کدام گزینه زیر را شامل نمی شود؟ ص 83 پ 5 الف

الف. مهاجرت فصلی               ب. مهاجرت دایمی                 ج. مهاجرت میان مدت                            د. مهاجرت بلند مدت

17.    کدام گزینه زیر، از جمله آثار مهاجرت از روستا به شهر، در روستاهاست؟ ص 87 پ 2 الف

الف. تغییر کشاورزی دهقانی به کشاورزی تجاری                    ب. افزایش مشاغل کاذب

ج. افزایش زاد و ولد                                                                                د.پیدایش حاشیه نشینی

18.    هدف کدام دسته از سیاستهای مهاجرتی، جلوگیری از گسترش بی اندازه و بیمارگونۀ شهرها و تمرکز زیاد جمعیت در یک منطقه معین است؟ ص 88 پ 2 شماره (1)

الف. سیاستهای جابه جایی                                                       ب. سیاستهای سازمانی

ج. سیاستهای اداری                                                                  د. سیاستهای اقتصادی

 

 

 

کارشناسی                                                         دانشگاه پیام نور                              نیمسال دوم 88-87                                

نام درس: جامعه شناسی روستایی                                                                                                                       تعداد سؤالات: تستی: 40        تشریحی: - -

رشته تحصیلی , کُد درس: علوم اجتماعی ( پژوهشگری و تعاون) 1222029- مددکاری (1222173)         زمان آزمون: تستی: 55 تشریحی: - - دقیقه

                                                                                                                                         آزمون نمره منفی  دارد™   ندارد ž

کُد سری سؤال: یک (1)                                     استفاده از: ................                       مجاز است.

19.    کدام گزینه زیر از مالکیت جمعی و مشاع بر زمین ریشه می گیرد؟ ص 98 پ 4

الف. توزیع زمین میان زارعان صاحب نسق                                                                                             

ب. بهره برداری دهقانی

ج. توزیع متناوب زمین بین روستاییان صاحب نسق                                                                                   

د. بهره برداری اربابی

20.    صنایع دستی روستایی از کدام ویژگی یا کارکرد زیر برخوردار است؟ ص 100 پ اول

الف. اکثراً شغل و منبع اصلی درآمد روستایی است.                 ب. مبتنی بر تولید افزارمندی است.

ج. بیشتر به مصرف خانوار روستایی می رسد.                           د. در مناطق پر باران رواج بیشتری دارد.

21.    بر اثر گسترش تولید و ادغام زمینهای کشاورزی، کدام گزینه زیر ضرورت پیدا کرد؟ ص 105 پ 2 ب

الف. مدیریت تولید در سطح خرد و کلان                               ب. ابزارهای کار  زراعی

ج. سرمایۀ پولی و اعتبارات کشاورزی                                      د. آموزش و ترویج

22.    کدام گزینه زیر به تمرکز قدرت در دستگاه مرکزی و استبداد تاریخی در سرزمین ایران منجر شده است؟ ص 109 پ دوم

الف. موقعیت سوق الجیشی                                                     ب. تعدد و تنوع نظامهای بهره برداری

ج. همزیستی نظامهای بهره برداری                                            د. کمبود آب

23.    کدام گزینه زیر، در  روند تکاملی خود، به شکل مشخصِ زمینداری قرون وسطایی در شرق تبدیل شد؟ ص 112 پ 8 آخر

الف. نظام اربابی                       ب. اقطاع                                                 ج. مؤاکره                د. نظام بهره برداری کوچک

24.    کدام گزینه زیر از مشخصات کشاورزی تجاری وسیع است؟ ص 120 پ اول

الف. بر اثر توسعه بازارهای داخلی و خارجی گسترش یافت                                                                                   

ب. بیشتر کاربر است تا سرمایه بر

ج. اراضی مزروعی در این واحدها گران قیمت هستند.                                                                                           

د. از نیروی کار اعضای خانواده بهره می برد.

25.    شرکتهای تعاونی کشاورزی به وسیله چه کسانی اداره می شدند؟ ص 122 پ 5

الف. مهندسان اداره کشاورزی                                                                ب. سهامداران

ج. مدیرعامل و هیأت مدیره                                                     د. اعضا

26.    روستاییان از چه طریقی به حق نسق دست می یافتند؟ ص 129 پ 3   الف

الف. کار کردن در زمینهای زراعی به مدت بیش از یک سال                                                                                

ب. آباد کردن اراضی موات

ج. عضویت در واحدهای کار زراعی جمعی                                                                                           

د. برخوردار بودن از جفت گاو

 

 

 

 

کارشناسی                                                         دانشگاه پیام نور                              نیمسال دوم 88-87                                

نام درس: جامعه شناسی روستایی                                                                                                                       تعداد سؤالات: تستی: 40        تشریحی: - -

رشته تحصیلی , کُد درس: علوم اجتماعی ( پژوهشگری و تعاون) 1222029- مددکاری (1222173)         زمان آزمون: تستی: 55 تشریحی: - - دقیقه

                                                                                                                                         آزمون نمره منفی  دارد™   ندارد ž

کُد سری سؤال: یک (1)                                     استفاده از: ................                       مجاز است.

27.    علت پیدایش شیوه های بهره برداری جمعی در ایران چه بود؟ ص 131  پ 5 شماره 3

الف. توزیع محصول بر اساس عوامل پنج گانه                         ب. تقویت مناسبات خویشاوندی

ج. استفادۀ بهتر از ابزار و ادوات کشاورزی                               د. لزوم همکاری در امور آبیاری و زراعت

28.    در بنه های ارباب- رعیتی، کدام گزینه زیر در اختیار ارباب قرار داشت؟ ص 133 پ 1

الف. زمین، آب، بذر، نیروی انسانی                                         ب. زمین، آب، نیروی انسانی

ج. زمین، آب، بذر، نیروی شخم                                               د. زمین، آب، بذر

29.    کدام دسته از اراضی زیر جزء دیار اسلام شمرده می شوند و مالکیت آنها از آن خود سکنه و اهالی است؟ ص 140 پ 3 شماره 4

الف. اراضی طوعی و دعوتی                                                   ب. اراضی صلحی و عهدی

ج. اراضی مفتوح عنوه                                                              د. اراضی فی

30.    چرا صاحبان املاک خصوصی اراضی خود را وقف می کردند؟ ص 145 پ 5

الف. چون کمتر از اراضی دیگر غصب می شدند.                   ب. چون قابل فروش نبودند.

ج. چون عواید آنها صرف امور خیریه می شد.                         د. چون حاصلخیز نبودند.

31.    وظایف دوگانه اصلاحات ارضی چه هستند؟ ص 151 پ 2

الف. حفظ تعادل موجود در نیروها و بهبود شرایط زندگی دهقانان                                                                                         

ب. بالا بردن بهره وری تولید و نوسازی روستاها

ج. توزیع مجدد درآمد و ثروت و بالا بردن بهره وری تولید                                                                                     

د. نوسازی روستاها و بهبود شرایط زندگی دهقانان

32.    کدام یک از شقوق اصلاحات ارضی در ایران عملاً هیچ تغییر در روابط مالک و دهقان به وجود نیاورد؟ ص 153 پ 6 شماره 5

الف. تشکیل واحدهای سهامی زراعی                                     ب. خرید نسق زارعان

ج. اجاره                                                                                  د. فروش

33.    کدام نتیجۀ اقتصادی اصلاحات ارضی باعث زوال تدریجی صنایع دستی محلی شد؟ ص 157 پ 4

الف. گسترش شیوۀ تولید خرده مالکی خانگی                        ب. توسعۀ کشاورزی تجاری

ج. تقسیم شدن زمینهای زراعی به قطعات خرید                        د. گسترش روابط پولی

34.    تبدیل تعدادی از دهقانان صاحب نسق پیشین به کارگران کشاورزی و غیرکشاورزی روزمزد در جریان اصلاحات ارضی، چه نتیجه ای به بار آورد؟ ص 158 پ آخر

الف. گسترش شیوه های بهره برداری فردی                             ب. خردشدن اراضی

ج. تثبیت وضع خوش نشینان                                                     د. افزایش مهاجرت به شهرها

35.    مفهوم توسعه از چه زمانی وارد مباحث علمی و سیاسی گردید؟ ص 170 پ اول

الف. انقلاب صنعتی                                 ب. ابتدای قرن بیستم                ج.پس از  جنگ جهانی دوم                     د. دهۀ 1970

36.    چند درصد از نیروی فعال کشور بخش کشاورزی شاغل اند؟ ص 176 پ دوم

الف. حدود 10 درصد             ب. حدود 20 درصد                ج. حدود 30 درصد                 د. حدود 40 درصد

 

 

 

کارشناسی                                                         دانشگاه پیام نور                              نیمسال دوم 88-87                                

نام درس: جامعه شناسی روستایی                                                                                                                       تعداد سؤالات: تستی: 40        تشریحی: - -

رشته تحصیلی , کُد درس: علوم اجتماعی ( پژوهشگری و تعاون) 1222029- مددکاری (1222173)         زمان آزمون: تستی: 55 تشریحی: - - دقیقه

                                                                                                                                         آزمون نمره منفی  دارد™   ندارد ž

کُد سری سؤال: یک (1)                                     استفاده از: ................                       مجاز است.

37.    کدام یک از نظامهای بهره برداری زیر، توسعۀ روستاها را به تعویق می اندازد؟ ص 179  پ آخر

الف. سرمایه داری                   ب. خانوا دگی                         ج. تعاونی تولید                        د. مشاع

38.    به عقیدۀ « میردال» کدام گزینۀ زیر در کشورهای عقب مانده نگران کننده  است؟ ص 182 پ سوم ج

الف. عدم حمایت از تولید کننده                                             ب. فروپاشی تولید سنتی

ج. پایین ماندن بازدهی زراعت در طی نسلها                            د. پراکندگی روستاها

39.     کدام گزینه زیر، یکی از زمینه های برنامه ریزی در کشاورزی و دامداری در بخش دولتی به شمار می آید؟ ص 189 پ دوم الف

الف. شوراهای روستایی                                                           ب. مؤسسات مکانیزه بزرگ

ج. اتحادیه های دهقانی                                                            د. تعاونیهای روستایی

40.    کدام یک از سطوح برنامه ریزی در بخشی از یک کشور و در سطحی نسبتاً بزرگ انجام می شود؟ ص 188 پ 5 شماره 2

الف. منطقه ای                         ب. محلی                                 ج. مرکزی                                د. ملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

پاسخ نامه نیمسال دوم  89-88    جامعه شناسی روستایی             لاله نیک نفس                   کد درس 1222029

 

د

ج

ب

الف

 

 

 

 

 

1          

 

 

 

 

2         

 

 

 

 

3         

 

 

 

 

4         

 

 

 

 

5         

 

 

 

 

6         

 

 

 

 

7         

 

 

 

 

8         

 

 

 

 

9         

 

 

 

 

10       

 

 

 

 

11       

 

 

 

 

12      

 

 

 

 

13      

 

 

 

 

14      

 

 

 

 

15      

 

 

 

 

16      

 

 

 

 

17      

 

 

 

 

18      

 

 

 

 

19      

 

 

 

 

20      

 

 

 

 

21      

 

 

 

 

22     

 

 

 

 

23     

 

 

 

 

24     

 

 

 

 

25     

 

 

 

 

26     

 

 

 

 

27     

 

 

 

 

28     

 

 

 

 

29     

 

 

 

 

30      

 

 

 

 

31      

 

 

 

 

32     

 

 

 

 

33    

 

 

 

 

34     

 

 

 

 

35    

 

 

 

 

36     

 

 

 

 

37    

 

 

 

 

38    

 

 

 

 

39     

 

 

 

 

40      

 

 

 

 

:: نیمسال دوم 88-87
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
   

کارشناسی                                                         دانشگاه پیام نور                              نیمسال دوم 88-87                                

نام درس: جامعه شناسی روستایی                                                        تعداد سؤال: تستی: 40        تکمیلی: - -     تشریحی: - -

رشته تحصیلی گرایش: علوم اجتماعی ( پژوهشگری- تعاون)

کد درس: 1222029                                          لاله نیک نفس

 

* دانشجوی گرامی:      لطفاً گزینه 1 را در قسمت کد سری سؤال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدیهی است، مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.

** این آزمون نمره منفی ندارد.

 

1.       بارزترین تفاوت خانواده‌های روستائی با شهری در کدامیک از موارد زیر می باشد؟ ص 60  پ 6 الف

الف. در خودکفایی آن                                                                            ب. در اندازه و پرفرزند بودن آن

ج. در معیشت کشاورزی آن                                                                    د. در حیطه فرهنگی آن

2.        اجتماع روستایی با فرهنگ سنتی چه واکنشی در برابر نوآوریها دارد؟ ص 10 پ 5 شماره 14

الف. به استقبال نوآوری می رود.                                                             ب. دائم در پی دستیابی به پدید‌ه‌های جدید است.

ج. نوآوری را صرفاً یک امر ارزشی می پندارد                                        د. در برابر نوآوری ها مقاومت کند

3.       جامعه شناسی روستائی عمدتاً به مطالعه چه زمینه‌هایی می پردازد؟ ص 24  پ 3

الف. بهبود تولید مواد غذایی                                                                   ب. مطالعه منابع طبیعی و انسانی

ج. مطالعه علمی نهادها و پدیده‌های اجتماعی                                          د. بررسی اقوام و نژادها در روستاها

4.       چند درصد از جمعیت کشور را در سال 1365 روستائیان تشکیل می دادند؟

الف. 31 درصد                       ب. 54 درصد                          ج. 47 درصد           د. 35 درصد

5.        مهمترین معیار تشخیص شهر و روستا از یکدیگر چیست؟ ص 15 پ 5 شماره 6

الف. بافت اجتماعی و فرهنگی                                                                                ب. تعداد جمعیت

ج. ساختار اقتصادی و شیوه معشیت                                                          د. سازمان و تشکیلات اداری

6.       وجود مزرعه خانوادگی روستایی و بهره بردای خانوادگی گواه کدامیک از ویژگیهای اجتماع روستایی است؟ ص 9 پ 3 شماره 2

الف. حس همیاری و تعاون                                                                      ب. عدم رشد بخشهای خدمات و صنعت

ج. حس همدلی و صمیمیت                                                                     د. اقتصاد دهقانی

7.       مؤثرترین عامل تعیین کننده در شکل سکونت آبادیها کدام مورد بوده است؟ ص 33 پ 3 شماره 3

الف. فراوانی یا کمبود آب                      ب. شیوه زندگی                      ج. حس همدلی و صمیمیت                     د. اقتصاد دهقانی

8.       کدامیک از موارد زیر جزء‌ قشر « خوش نشینان» روستائی محسوب نمی شوند؟ ص 48  پ 30

الف. اجاره کاران                    ب. سوداگران                          ج. کارمندان خدماتی                               د. کارگران روستائی

9.       مهمترین ویژگی ازدواج در خانواده روستائی کدام است؟ ص 65 پ 2 شماره 5

الف. ازدواج برون همسری                                                                      ب. بالا بودن میانگین سن ازدواج

ج. درون گروهی بودن ازدواج                                                                 د. شیوع چند همسری

10.    روستائیان از چه طریقی می توانند به تحرک اجتماعی، اقتصادی و طبقاتی دست یابند؟ ص 56 پ اول

الف. ازدواج            ب. مهاجرت            ج. دستیابی به مهارتهای فنی                     د. شانس و اقبال در زندگی

11.    کدامیک از موارد رده بندی زیر، سلسله مراتب قدرت در روستاها، پیش از اصلاحات ارضی را نشان می دهد؟ ص 50 پ 3

الف. خان، خرده مالک روستایی- مباشر                                                                 ب. خان، مباشر، خرده مالک روستایی

ج. خرده مالک روستایی، مباشر- رعیت                                                   د. مباشر- رعیت- خرده مالک روستایی

 

کارشناسی                                                         دانشگاه پیام نور                              نیمسال دوم 88-87                                

نام درس: جامعه شناسی روستایی                                                        تعداد سؤال: تستی: 40        تکمیلی: - -     تشریحی: - -

رشته تحصیلی گرایش: علوم اجتماعی ( پژوهشگری- تعاون)

کد درس: 1222029                                          لاله نیک نفس

 

12.    در منطقه ترکمن صحرا « خدمت دامادی» نشانه و بازمانده چیست؟ ص 64 پ 6 شماره 4

الف. ازدواج سببی                   ب. ازدواج نسبی                      ج. ازدواج درون گروه             د. ازدواج مبادله ای

13.    احراز نقش در جوامع روستایی چگونه است؟ ص 72 پ 4

الف. بر حسب کارآیی             ب. داشتن مهارتهای تولیدی                     ج. انتسابی                                د. اکتسابی

14.    مبنای طبقه بندی جوامع به «سنتی» و «غیرسنتی» چیست؟ ص 69 پ 3

الف. شیوه معیشت                                                                                   ب. روابط اجتماعی

ج. ملاکهای سیاسی- اقتصادی                                                                 د. توسعه و سطح رشد اقتصادی- اجتماعی

15.    «اصلاحات ارضی» چیست؟ ص 150 پ 2

الف. تحولاتی که در کشاورزی ایجاد می شود                                                                                                       

ب. ایجاد شرایط مساوی برای مالکیت زمین

ج. اقدامات دولتی برای دگرگونی در مالکیت زمین و شیوه استفاده از زمین زراعی

د.بهبود و افزایش بهره وری زمین

16.    در بحث توسعه روستائی فعالیتها و کوششهای انقلابی و اصلاحی متمرکز بر چه زمینه هایی است؟ ص 180 پ 3 شماره 5

الف. آب و خاک              ب. بکارگیری تکنولوژی برتر            ج. تولید و توزیع         د. مسائل ارضی، دهقانی و کشاورزی

17.    برنامه ریزی توسعه در چه سطوحی صورت می گیرد؟ ص 188 پ 3

الف. ملی، منطقه ای و محلی                                                                   ب. اقتصادی- اجتماعی

ج. روبنایی و زیر بنایی                                                                              د. جامع و کلان

18.    فزونی نسبت جنسی شهرنشینان نسبت به روستائیان معلول چیست؟ ص 79 پ 3

الف. بالا بودن مرگ و میر مردان در روستاها                                           ب. زیاد بودن مهاجرت مردان از روستاها

ج. تولد بیشتر زنان در روستاها                                                                  د. بالا بودن سطح سواد و گزینشی کردن فرزندان

19.    مزارعه‌ای که در آن، سهم طرفین معلوم باشد، چه نام دارد؟ ص 111 پ 2

الف. مخابره                             ب. مغارسه                               ج. مساقات                               د. مؤاکره

20.    نظام «مشاع تولیدی» چگونه نظامی است؟ ص 123 پ 4 شماره 3

الف. نظامی است متعلق به بخش تعاونی                                                   ب. نظامی است متعلق به بخش خصوصی

ج. نظامی است متعلق به بخش دولتی                                                        د. نظامی است مختلط و متعلق به تمام بخشها

21.    آموزشهای دینی و اجتماعی کردن اطفال در جوامع روستائی بعهده چه نهاد یا ارگانی است؟ ص 61 پ 5 ج

الف. نهاد خانواده                    ب. آموزش و پرورش              ج. نهاد دین              د. نهاد حرکت

22.    گاوبندان به کدام گروه از روستائیان اطلاق می شود؟ ص 46 پ آخر شماره ب

الف. روستائیان صاحب نسق                                                                                                   

ب. خرده مالکین زمینهای زراعی

ج. روستائیانی که تعدادی گاو در اختیار داشتند.

د. روستائیانی که عوامل منقول تولید زراعی سنتی را در اختیار داشتند.

 

کارشناسی                                                         دانشگاه پیام نور                              نیمسال دوم 88-87                                

نام درس: جامعه شناسی روستایی                                                        تعداد سؤال: تستی: 40        تکمیلی: - -     تشریحی: - -

رشته تحصیلی گرایش: علوم اجتماعی ( پژوهشگری- تعاون)

کد درس: 1222029                                          لاله نیک نفس

 

23.    کدام عبارت در تحلیل «توسعه» صحیح است؟ ص 170 پ 4

الف. توسعه جنبه‌ای کمی، خصلتی نسبی و مکانیزمی درون زا دارد.

ب. توسعه جنبه ای کمی، نسبی و مکانیزم برون زا دارد.

ج. توسعه جنبه‌ای کمی و کیفی، خصلتی نسبی و مکانیزمی درون زا دارد.

د. توسعه جنبه‌ای کمی و کیفی، خصلتی مطلق و مکانیزمی درون زا دارد.

24.    برزگران با در اختیار داشتن کدام عوامل در نظام تولید زراعی شرکت می کردند؟ ص 110 پ 5 الف

الف. نیروی کار و بذر              ب. نیروی کار و حیوان                             ج. نیروی کار                           د. نیروی کار، بذر و حیوان

25.    در فقه اسلامی اجازه ای که از طرف امام به کسی که روی یکی از منابع و ثروتهای طبیعی (مثلاً زمین) کار کند و در آن تملک یا اکتساب حق خاص نماید چه می گویند؟ ص 113 پ 2

الف. مزارعه                            ب. اقطاع                                 ج. سیور غال                            د. تیول

26.    کدام مورد جزء ویژگیهای کشاورزی و روستائی ایران به شمار نمی رود؟ ص 97 پ 2

الف. خود مصرفی و چند کشتی                                                             

ب. دامپروری و مرغداری سنتی

ج. کار کودکان و زنان در امور تولید                                                                                                      

د. نقش زیاد جامعه روستایی در تولید ملی به نسبت جمعیت فعال آن

27.    از مهمترین عوامل در زراعت و کشاورزی ایران که بوسیله آن، عوامل زراعی دیگر بهره برداری می شوند، چیست؟ ص 103 پ 4 شماره 3

الف. آب                                 ب. زمین                                 ج. وسایل کار                           د. نیروی کار

28.     به کسی که در ده دارای حقوقی در امور زراعی باشد و عرف محل این حقوق را به رسمیت بشناسد و مدافع آن باشد چه می گویند؟ ص 129 پ 4

الف. نسق دار                           ب. مالک                                ج. بنه دار                                                 د. خرده مالک

29.    املاک اختصاصی به چه زمینهایی گفته می شود؟ ص 145 پ اول

الف. زمینهای سلطنتی              ب. زمینهای اربابی                    ج. زمینهای دولتی                    د. زمینهای خرده مالکی

30.    به زمینهایی که در طول تاریخ ایران در مالکیت دولتی یا دیوانی بودند، چه اطلاق می شود؟ ص 144 ص 4 الف

الف. املاک وقفی                 ب. املاک خالصه                   ج. املاک عمومی                   د. املاک بیت المال  

31.    خانوارهایی که دارای سازمان ایلی بوده و سرزمین مشترک دارند، چه نامیده می شود؟ ص 20 پ 4

الف. خانوارهای کپرنشین         ب. خانوارهای خوش نشین      ج. خانوارهای عشایری             د. خانوارهای روستایی

32.    در قشربندی روستائیان ایران، با توجه به مالکیت زمین زراعی، دو قشر اساسی کدام اند؟ ص 45 پ 4 شماره 3

الف. کارگر و کارفرما             ب. زمیندار و بی زمین              ج. کشاورز و دامدار                د. باسواد و بی سواد

33.    امید زندگی در نقاط شهری و روستائی چگونه است؟ ص 79 پ 4

الف. در روستاها بالاتر است.                                                                    ب. در شهر و روستا برابر است.

ج. در شهر شدیداً رو به کاهش است.                                                       د.  در شهرها بالاتر است.

 

 

 

 

کارشناسی                                                         دانشگاه پیام نور                              نیمسال دوم 88-87                                

نام درس: جامعه شناسی روستایی                                                        تعداد سؤال: تستی: 40        تکمیلی: - -     تشریحی: - -

رشته تحصیلی گرایش: علوم اجتماعی ( پژوهشگری- تعاون)

کد درس: 1222029                                          لاله نیک نفس

 

34.    نظریه «توسعه یکپارچه» یعنی جریانی که تجدد سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- فرهنگی را به همراه می آورد، توسط چه کسی مطرح شد؟ ص 171  پ 4

الف. وارنر                               ب. چارلز                                 ج. میسرا                                   د.تونیس

35.    «اتحادیه دهقانی» چیست؟

الف. یک نهاد تصمیم گیرنده                                                 ب. یک مؤسسه انتفاعی و تولیدی

ج. یک وسیله تجمع نیروهای دهقانان                                       د. یک اداره اجرایی

36.    افزایش اندک و آهسته که در تولیدات محصولات کشاورزی در کشورهای رو به توسعه مشاهده می شود بیشتر به کدام مسئله مرتبط است؟

الف. افزایش سطح زیر کشت                                                 ب. بهبود شیوه های تولید

ج. افزایش توجه دولت به امور روستاها                                    د. حل مسئله دهقانی

37.    گونه های اساسی شیوه سکونت روستایی کدامند؟ ص 35  پ 6  شماره 3

الف. پراکنده و متمرکز            ب. طبیعی و مصنوعی               ج. اسکان یافته و متحرک        د. صنعتی و کشاورزی

38.    سرنوشت گرائی روستائیان ایران ناشی از چه عواملی می باشد؟ ص 72 پ 3. ه

الف. استعمار و استثمار                                                            ب. دین و رونق صوفیگری

ج. محدودیت دید و محافظه کاری                                          د. کم آبی و فقدان امنیت اجتماعی- سیاسی

39.    کدامیک از خصایص رفتاری در مورد روستائیان صدق می کند؟ ص 74 پ اول ج

الف. خوش باوری                   ب. بی صبری                           ج. اعتماد و خوش بینی             د. فردگرایی

40.    در مورد نتایج اجتماعی اصلاحات ارضی کدام مورد صحیح می باشد؟ ص 158 پ  4  شماره 2

الف. تقویت بخش کشاورزی                                                 ب. تغییر سازمان جمعی تولید

ج. محدودیت شیوه تولید خرده مالکی خانگی                        د. روی آوردن سرمایه ها به تجارت

 

 

 


 

پاسخ نامه نیمسال دوم  89-88    جامعه شناسی روستایی             لاله نیک نفس                   کد درس 1222029

 

د

ج

ب

الف

 

 

 

 

 

1          

 

 

 

 

2         

 

 

 

 

3         

 

 

 

 

4         

 

 

 

 

5         

 

 

 

 

6         

 

 

 

 

7         

 

 

 

 

8         

 

 

 

 

9         

 

 

 

 

10       

 

 

 

 

11       

 

 

 

 

12      

 

 

 

 

13      

 

 

 

 

14      

 

 

 

 

15      

 

 

 

 

16      

 

 

 

 

17      

 

 

 

 

18      

 

 

 

 

19      

 

 

 

 

20      

 

 

 

 

21      

 

 

 

 

22     

 

 

 

 

23     

 

 

 

 

24     

 

 

 

 

25     

 

 

 

 

26     

 

 

 

 

27     

 

 

 

 

28     

 

 

 

 

29     

 

 

 

 

30      

 

 

 

 

31      

 

 

 

 

32     

 

 

 

 

33    

 

 

 

 

34     

 

 

 

 

35    

 

 

 

 

36     

 

 

 

 

37    

 

 

 

 

38    

 

 

 

 

39     

 

 

 

 

40      

 

 

 

 

 

 

:: ص 4- 30
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
   

 

 

 سمانه عزیزی

1- کدامیک خصوصی ترین امور انسان شمرده میشود؟

الف-  آثار هنری                                                                      ب-  ابداعی    

   ج-   دستیابی به صنعت                                                          د-  گزینه ی الف وب

2- کدام گزینه برای زیست اجتماعی انسان محسوب نمیشود؟

الف- طولانی بودن دوران کودکی انسان           ب- ناتوانی نوزاد انسان برای زندگی مستقل

   ج-  دستیابی او به منابع برای زندگی                د -  ضرورت دفاع جمعی از خود و دیگران در برابر جانوران

3 – این جمله از کیست ؟ جامعه موجودی است زنده و همانطور که هر جانداری حس عمومی یا حیات دارد ، جامعه نیز تنها از گردآمدن ساده افراد تشکیل نیافته ، بلکه وجدان و روح جمعی دارد .

الف – ارسطو                        ب – دورکیم                 ج – سامنر                        د - کلر

4- کدامیک در تعریف جامعه صحیح نیست؟

الف- در جبر یک سری نیاز ها دارند                                     ب- دارای عقیده وایده ها هستند

ج- زندگی دسته جمعی ومشترکی دارند                              د-از نظام خاصی پیروی نمیکنند

5-جامعه در مفهوم محدود آن یعنی چه؟

الف - اجتماع وگرد هم آمدن انسانهاست                            ب-  تجمع یگانه ونظام سازمان یافته از ارتباطها ج- گروه نسبتاً وسیع مرکب از زن و مرد و کودک                                     د- تمام بشریت وتاریخ را در بر میگیرد

6-جامعه انسانی چگونه جامعه ای است؟

الف-واحدی با کیفیتی مستقل                                              ب- کلی و  متمایز از اجزای تشکیل دهنده خود

ج- حاصل جمعی عددی افراد                                             د- گزینه ی  الف وب

7-کدامیک در تعریف فیرچایلر از اجتماع نادرست است؟

الف- اجتماع را گروه کوچکی میداند که بیشترین خصوصیات یک جامعه بزرگ را داشته باشد

ب- در مقیاس کوچکتر باشد

ج- دامنه وعمومیت کمتر در خود داشته باشد

د-گروه محلی وگسترده باشد

8- کدام مفهوم در جامعه شناسی روستایی مترادف یکدیگرند؟

الف- اجتماع روستایی – جماعت روستایی                        ب-اجتماع روستایی – فرهنگ روستایی

ج- جماعت روستایی –  فرهنگ روستایی                           د- جماعت روستایی – اقتصاد روستایی

9- کدامیک از ویژگی های مهم جماعت روستایی نیست ؟

الف- خود مختاری نسبی                                                       ب -  جماعت در داخل اجتماع کوچک                

 ج-  محدودیت جوامع روستایی                                           د-  مالکیت فردی

10- چرا در ایران خود مختاری روستاییان رو به انحطاط نهاد؟

الف- فشار نظامیان اقطاعدار                ب- پاشیدگی                    ج- تجزیه داخلی                    د- هر سه مورد

11- خانواده ی روستایی یک ................است؟

الف- اقتصاد دهقانی                 ب- تولید ومصرف                  ج- اجتماع متجانس              د-  خانواده گسترده

12- چرا نسبت خانواده گسترده در اجتماع روستایی بالاتر از شهری است؟

الف-رواج تولید کشاورزی         ب- وجود فرهنگ سنتی      ج- رواج تولید دامپروری        د- گزینه الف و ب

 

13- نظارت اجتماعی در روستا  از چه طریق صورت میگیرد؟

الف-آداب و رسوم                    ب- قوانین                  ج- فشار اجتماعی                  د- گزینه الف و ج

14- کدام عوامل اجتماعی وحدت اجتماع را استوار تر می سازد؟

الف- نژاد- ملیت- تعلقات مذهبی                                      ب- نژاد- جنس- ملیت 

ج- ملیت- تعلقات مذهبی- وحدت                                     د- وحدت- قومیت- ملیت

15- این سخن از کیست:  اجتماع عبارت است از گروهی از افراد که نسبت به هم اتکای طبیعی دارند و در یک منطقه جغرافیایی زندگی میکنند .

الف- دورکیم                            ب- سامنر                      ج- فیرچایلر                        د- لاندیس

16- ابعاد اجتماع کدامند؟

الف- اجتماعی- فرهنگی                                                     ب-فرهنگی- محلی

ج- اجتماعی- محلی                                                             د- اجتماعی- سیاسی

17- کدامیک جزء ویژگیهای اساسی یک اجتماع نیست؟

الف- کوچکی بعد جغرافیایی واجتماعی                            ب- محلی بودن گروه اجتماعی

ج- خود کفایی کمتر نسبت به جامعه                                   د- وجود رابطه ای نزدیک میان افراد

18- منظور از اجتماع روستایی چیست؟

الف- مجموعه ای از روابط انسانی که در روستا تشکیل میشود                          ب- روابط متقابل اجتماعی

ج- کار عمده ی آنها دامپروری و کشاورزی است                                                د- هدف خاصی ندارند

19- کدامیک جزء ملاکهای تعریف روستا نیست؟

الف- تعداد جمعیت                ب-انبوهی جمعیت               ج- پراکندگی جمعیت                  د- سیمای فیزیکی

20- مهمترین معیار تشخیص شهر از روستا چیست؟

الف- انبوهی جمعیت                                                           ب- بافت اجتماعی و فرهنگی                    

ج- تعداد جمعیت                                                                    د- ساختار اقتصادی و شیوه ی معیشت

21-منظور از ساختار اقتصادی معیشت جامعه چیست؟

الف- شغل اساسی مردم                                                               ب- شیوه ی زندگی اکثریت جامعه

ج- در آمد مردم                                                                              د- گزینه ی الف وب          

22- معنای لغوی دهیو کدام است؟

الف- قریه                              ب-  دهستان                                 ج- روستا                                 د- سرزمین و کشور

23- کلمه ی روستا از کدام واژه گرفته شده است؟

الف- دهستان                      ب- رستاق                              ج- دهیو                                  د-ده

24-ده و قریه معنای کدام گزینه هستند؟

الف- روستا                         ب- دهستان                            ج- رستاق                               د-دهیو

25- در دوره ی اسلامی ده یا قریه به چه معناست؟

الف- مسجد و منبر نداشته باشد                                      ب- نتوان در آن برای مجازات بزهکاری حد تعیین کرد

ج- گزینه ی الف وب                                                         د- بخشدار داشته باشد 

26- ............. شهر را تجمعی میداند که جایگاه فعالیتهای ناکشاورزی باشد .

الف- زومبارت                   ب- لوییز                                 ج- مولر لیر                            د- ازراپارک

 

 

27- کشاورزی معمولاً در کجای شهر صورت می گیرد؟

الف- وسط شهر                 ب- حومه ی شهر                    ج- مرکز شهر                          د-گزینه ی الف و ج

28- عناصر بنیادی معیشت چیست؟

الف- زراعت             ب- فعالیتهای صنعتی            ج- بهره برداری از منابع طبیعی             د- همه ی موارد

29- ویژگی اساسی معیشت عشایر چیست؟

الف- شبانکارگی- کوچ نشینی                                        ب- چادر نشینی- شبانکارگی

ج- دامپروری- چادر نشینی                                            د- کشاورزی- شبانکارگی

30- منظور از کوچ نشینی چیست؟

الف- جابه جایی              ب- پرورش حیوانات              ج- لذت بردن از طبیعت              د- گزینه ی ب وج

31- کدامیک در مورد ویژگیهای شیوه ی معیشت عشایر صحیح نیست؟

الف- ابتدایی بودن تولید                                                  ب- وابستگی انسان به محصولات کشاورزی

ج- چادر نشینی                                                                    د-کوچ انسان ودام 

32- ده در ایران به سکونتگاهی اطلاق می شود که اکثر مردم از طریق .......... به امرار معاش می پردازند.

الف- کشاورزی               ب- دامپروری                          ج- داد وستد با شهر                     د- همه ی موارد

33-کدام ضابطه ها در تعریف عشایر از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند؟

الف- یگانگی-اتحاد                                                                            ب- عضویت در سازمان ایلی- یگانگی

ج- عضویت در سازمان ایلی- داشتن سرزمین مشترک                  د- داشتن سرزمین مشترک- نیاز مشترک

34-وارد و سامنر جامعه شناسی را چه میدانند؟

الف- علم عمل اجتماعی       ب-علم جامعه            ج- علم نهادها                  د- علم کنشهای متقابل اجتماعی

35-کدامیک جزء تعریف جامعه شناسان از جامعه نیست؟

الف- کلی گرایی                   ب- موضوع گرایی                         ج- سطحی گرایی                       د- جزءگرایی

36-کدامیک جزء مطالعه ی جامعه شناسی روستایی نیست؟

 الف-خصوصیات مردم روستایی                                       ب-  روند اقتصادی در محیط های روستایی

ج – سازمانهای اجتماعی                                                    د- تاثیر تغییرات اجتماعی در سازمان اجتماع روستایی           

37 – وظیفه جامعه شناس چیست ؟    

الف- مجهز کردن انسانها به شناخت قوانین حاکم  

ب- بیان رهنمودهایی برای فعالیتهای مطلوب نظامهای اجتماعی 

ج – تصویر درست و برداشت علمی صحیح از توسعه و تکامل جوامع مختلف

د – گزینه 1 و 2

38- چه چیزی سبب می شود که شناخت نادرستی از جوامع روستایی اروپایی به دست آید ؟

الف – توجه زیاد به کشاورزی                                                 ب – توجه نکردن به ریشه های زمین داری

ج – توجه نکردن به پدر سالاری سده های میانه                   د – گزینه 1 و 3

39 – کدام گزینه در رابطه با تصویر نادرست از جوامع روستایی کشورهای آسیایی صحیح نیست ؟

الف – توجه به شرایط اجتماعی                                   ب – موقعیت جغرافیایی

ج – نادیده گرفتن شرایط طبیعی                                 د – تاثیر موقعیت جغرافیایی در حیات اجتماعات روستایی   

 

 

 

40 – وظایف یک جامعه شناس روستایی چیست ؟

الف – جوامع روستایی را با استفاده از تخصص و تجربیات شخصی خود بررسی کند  

ب – همه اجتماعات روستایی را مورد تحقیق خود قرار دهد

ج – از موارد و مصالح دیگر محققان علوم اجتماعی در این زمینه بهره گیرد

د – گزینه 1 و 3

41 – دانش جامعه شناسی در کدام سده پا گرفت ؟

الف- سده 19                      ب –سده 20                              ج – سده 18                                   د – سده 17

42 – زمینه تاریخی مطالعات مربوط به جامعه شناسی روستایی از کجا آغاز شد ؟

الف – اروپا                           ب – ایالات متحده                     ج- آسیا                                       د – آفریقا

43 – در چه سالی انجمن جامعه شناسی روستایی آمریکا تاسیس شد ؟

الف – 1940                        ب – 1936                                     ج – 1937                                  د – 1935

44 – نخستین جامعه شناس روستایی کیست ؟

الف - لوپله                          ب - جان هوارد                             ج - ویلسون                            د-چارلز گالپین

45 - چه زمانی جامعه شناسی روستا در خارج از آمریکا شکل گرفت ؟

الف - پس از جنگ جهانی اول                                                          ب - پیش از جنگ جهانی اول

ج - پس از جنگ جهانی دوم                                                              د - پیش از جنگ جهانی دوم

46 - پژوهشهای روستایی کدام کشور در میان کشورهای دیگر اهمیت خاصی دارد ؟

الف -ایران                             ب -هند                                       ج- فیلیپین                           د - تایلند

                  

                                        

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د

ج

ب

الف

 

*

 

 

 

1

 

*

 

 

2

 

 

*

 

3

*

 

 

 

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

*

 

 

 

7

 

 

 

*

8

*

 

 

 

9

*

 

 

 

10

 

 

*

 

11

*

 

 

 

12

*

 

 

 

13

 

 

 

*

14

*

 

 

 

15

 

*

 

 

16

 

 

 

*

17

 

 

 

*

18

 

*

 

 

19

*

 

 

 

20

*

 

 

 

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

د

ج

ب

الف

 

 

*

 

 

24

 

*

 

 

25

 

*

 

 

26

 

 

*

 

27

*

 

 

 

28

 

 

 

*

29

 

 

*

 

30

 

 

*

 

31

 

 

 

*

32

 

*

 

 

33

 

 

*

 

34

 

*

 

 

35

*

 

 

 

36

 

 

*

 

37

*

 

 

 

38

 

 

 

*

39

*

 

 

 

40

 

 

 

*

41

 

 

*

 

42

 

*

 

 

43

 

 

 

*

44

 

*

 

 

45

 

 

*

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ص 18-190
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
   

(بسم الله الرحمن الرحیم)

نمونه سوالات جامعه شناسی روستایی نیمسال دوم:83-82

نام دانشجو:مریم عرب         دانشگاه پیام نورتیران  رشته:علوم اجتمایی(پژوهشگری)

1-روستاهاازچه طریقی درساخت شهرهانقش یافتند؟     ص18پ1

الف)تولیدات کشاورزی  ب)مازادتولید  ج)مهاجرت نیروی کار  د)افزایش زادوولد

2-کدام جمله درموردعشایرصحیح است؟    ص19شماره1

الف)نخستین ویژگی شیوه معیشت عشایری شبانکاری است

ب)اجتماع عشایری درمبارزه باطبیعت موفق بوده است

ج)وابستگی عشایربه دام لزومابه وابستگی اوبه مراتع نمی انجامد

د)جمعیت عشایرامروزفاقدپیوندسازمان یافته عشیرتی است

3-ویژگی اساسی جامعه شناسی روستایی آمریکاواروپاکم وبیش به جامعه شناسی روستایی کشورهای توسعه نیافته نیزتسری یافته کدام است؟    ص28پ3

الف)فقدان بنیان فلسفی وتلقی نبوداختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

ب)فقدان بنیان تجربی وباوراختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

ج)فقدان بنیان فلسفی وباوراختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

د)فقدان بنیان تجربی وتلقی نبوداختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

4-کدام دسته ازعوامل درالگوهای سکونت برخی ازمناطق ازجمله روستاهای مرکزی وشرق ایران تاثیر مهمی داشته است؟     ص35پ3

الف)عوامل اجتماعی-فرهنگی

ب)عوامل سیاسی-نظامی-اداری

ج)عوامل طبیعی وجغرافیایی

د)عوامل اقتصادی

5-درکدام الگوی سکونت روستایی مزارع خانوادگی به خانه وخانواده زارع نزدیک است؟    ص37پ2

الف)چهارراه نشین               ب)هسته ای             ج)پراکنده                د)طولی

6-درایران چه واقعه ای باگذارطبقات روستایی سنتی به طبقات روستایی جدیدهمراه بوده است؟   ص45پ6

الف)بهره گیری ازتراکتور                           ب)پرورش نیروی متخصص

ج)اجرای اصلاحات ارضی                            د)انقلاب مشروطه

7-منظورازرعیت چیست؟    ص47پ5

الف)اقشاربی زمین                       ب)گاوبندان

ج)کارگران روستایی                        د)بدون مالکیت برخوردارازحق نسق

8-ملاک تشخیص رعیت تهیدست قبل ازدوران اصلاحات ارضی کدام است؟     ص48پ2

الف)فقدان مالکیت زمین                        ب)مالکیت بین5-2 هکتار

ج)مالکیت کمتراز2هکتار                          د)مزارعه باارباب

9-نخستین واقعه ای که زمینه ساز اصلاحات ارضی وتغییرنظام زمینداری سنتی گردید چه بود؟  ص51پ3

الف)انقلاب مشروطه            ب)تحت قاپو کردن عشایر

ج)تاسیس مدرسه وتعمیم آموزش وپرورش رسمی           د)انقراض سلسله قاجار

10-روستاییان بیشتراز چه راهی می توانند به تحرک اجتمایی واقتصادی طبقاتی دست یابند؟   ص56پ1

الف)آموزش             ب)مهاجرت              ج)ازدواج                  د)تجارت

11-کدام موردازنتایج اقتصادی ارضی درایران است؟  

الف)کاهش روابط پولی                            ب)کاهش شیوه تولیدکشاورزی تجاری

ج)گسترش شیوه تولیدکشاورزی معیشتی     د)روی آوردن سرمایه های مالکان به صنایع

12-درجوامع روستایی معمولاتفاوت بین افرادچه نوع است؟    ص71پ3

الف)اجتماعی طبقه ای         ب)جغرافیایی منطقه ای       ج)اقتصادی     د)فرهنگی

13-کدام عبارت درموردمقایسه افزایش جمعیت نقاط روستایی وشهری صحیح است؟     ص80پ4

الف)میزان افزایش طبیعی جمعیت روستایی بالاتراز مناطق شهری است

ب)میزان افزایش طبیعی جمعیت برای نقاط شهری بالاتراز مناطق روستایی است

ج)تفاوتی بین افزایش طبیعی شهروروستاوجودندنرد

د)میزان افزایش طبیعی وافزایش مطلق نقاط شهری بیشترازنقاط روستایی است

14)کدام گزینه درموردویژگی مهاجرت روستایی درایران صادق است؟   ص85

الف)مهاجرت ازمناطق جلگه ای کمترازمناطق کوهستانی است

ب)مهاجرت اغلب چندمرحله ای هستند

ج)روستاهابااقتصادمعیشتی بیش ازتجاری مهاجرفرست هستند

د)بین مساحت زراعی ومهاجرت رابطه مستقیم وجوددارد

15-ازدیدگاه خواست وتمایل مهاجرین مهاجرت برای بهبودشرایط زندگی ازکدام نوع مهاجرت است؟  ص84پ1

الف)اضطراری یاقهری                               ب)اجباری یاتحمیلی

ج)ارادی یااختیاری                                             د)پناهندگی

16-درایران مهمترین علت تمرکزقدرت دردستگاهای مرکزی چه بوده است؟    ص109پ2

الف)وضعیت جغرافیایی                                    ب)کمبودآب

ج)حاکمیت استبداد                                          د)تنوع اقوام

17-کدام عبارت ازویژگی های نظامهای بهره برداری درایران است؟   ص109پ5

الف)بی دوام وموقتی                              ب)محدودبودن تعداد نوع نظامها

ب)عدم همزیستی آنهادریک زمان معین     د)تعددوتنوع نظامها

18-پیدایش کدام بهره برداری ماقبل سرمایه داری درایران مربوط به مرحله گذار جامعه ازتولیدبه نیمه دهقانی ونیمه بردگی است؟   ص110پ4

الف)نظام برزگری                ب)سیورنمال            ج)نظام اربابی           د)مزارعه

19-کدامیک ازانواع مالکیت ارضی تبدیل به زمینداری قرون وسطی درشرق شد؟   ص112گزینه ج

الف)تیول                ب)اربابی                 ج)اقطاع                  د)مواکره

20-کدام عبهرت درموردکشاورزی وسیع تجاری صحیح است؟  ص119 شماره3

الف)اتخاذتصمیم درباره واحدبهره برداری بامشارکت کشاورزوصاحب زمین است

ب)اراضی مزروعی دراین واحدهاگران قیمت هستند

ج)هدف اساسی تولیدصدوربه بازاراست

د)دراین واحدهاازکارگرخانوادگی استفاده میشود

21-واحدهای کشتمایی گونه ویژه کدام یک ازنظامهای بهره برداری است؟    ص120پ2

الف)نظام بهره برداری وسیع تجاری             ب)نظامهای ماقبل سرمایه داری

ج)نظام بهره برذاری دهقانی                      د)نظام بهره برداری کوچک ومتوسط

22-کدامیک ازویژگیهای مشاعهای تولیدی ازنظرشیوه کاراست؟  ص124پ1

الف)اداره مشاع تحت مدیریت مستقیم دولت است

ب)اراضی متعلق به هریک ازاعضانامعلوم است

ج)امورمربوطه براساس توافق اعضابصورت جمعی انجام میشود

د)فقط امورمربوط به کاشت وبرداشت تحت مدیریت دولت است

23-((واحد تولیدکشاورزی تقریبا مکانیزه که ازتجمیع زمین های کشاورزی وخردمکان یک یاچندروستاتحت نظارت دولت به وجودمی آید))تعریف کدام نوع بهره برداری است؟  ص125شماره9

الف)کشت وصنعت                                          ب)شرکت سهامی وزراعی

ج)مشاع تولیدی                                              د)مزارعه

24-ازبین عوامل سنتی تولید کشاورزی درنواحی شرقی وجنوبی ومرکزی ایراننقش کدامیک مهمتراست؟   ص129

الف)آب                  ب)نیروی کارانسانی             ج)زمین                   د)نیروی کارحیوانی

25-درروستاهای ایران اصطلاح نق بندیبه چه معناست؟    ص129پ5

الف)توزیع بذروابزارآلات کشاورزی              ب)قراردادارباب ورعیت درموردتغییر محصول

ج)اجرای قواعدبراساس تصمیم گیری          د)نحوه توزیع آب وخاک دربین زارعان

26-کدامیک ازعوامل اصلی بنه است؟  ص133گزینه ج

الف)نیروی انسانی جنبی        ب)کارگران کمکی          ج)ابزارکار             د)آب وزمین

27-اراضی که مسلمانان برای فتح آن اقدام کرده انداماسکنه آنهانه به اسلام گرویدندونه دربرابرمسلمین مقاومت نظامی نموده اند چه نام دارد؟   ص140پ2

الف)صلحی وعهدی                                            ب)طوعی ودعوتی

ج)اراضی فی                                                    د)اراضی مفتوح عنوه

28-درمنابع اسلامی ازنظربهره برداری کشاورزی زمینی که سابقا احیاداشته وبه مرورزمان خراب شده چه نام دارد؟  ص141پ4

الف)آبادعارضی         ب)موات عارضی       ج)موات اصلی        د)آبادطبیعی

29-کدامیک ازنتایج اجتماعی اصلاحات اراضی است؟   ص158پ4

الف)تضعیف کشاورزی                                      ب)بی علاقه شدن خوش نشینان

ج)تغییرسازمان جمعی تولید                     د)تغییردرساخت قشربندی

30-((مداخله سازمان یافته ومشارکت آگاهانه ووسیع توده های مردم دراداره دموکراتیک امورجامعه وتصمیم گیری پیرامون آنچه که مربوط به سرنوشت آنها است))تعریف کدام گزینه است؟ص189گزینه ب

الف)اتحادیه             ب)تعاونی روستا                 ج)شورا          د)تشکلهای سیاسی   

شمارگان سوال

الف

ب

ج

د

1

 

*

 

 

2

*

 

 

 

3

*

 

 

 

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

 

 

*

 

7

 

 

 

*

8

 

 

*

 

9

*

 

 

 

10

 

*

 

 

11

 

 

 

 

12

 

*

 

 

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

*

 

16

 

*

 

 

17

 

 

 

*

18

*

 

 

 

19

 

 

*

 

20

 

 

*

 

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

 

*

 

 

24

*

 

 

 

25

 

 

 

*

26

 

 

 

*

27

*

 

 

 

28

 

*

 

 

29

 

 

*

 

30

 

 

*

 

نمونه سوالات جامعه شناسی روستایی   نیمسال اول  84-83

1-کدام درتعریف اجتماع روستایی نقش دارد؟ص8پ1

الف)کوچک بودن ابعادخانواده                             ب)بزرگ بودن ابعادخانواده

ج)اشتغال به کشاورزی                                      د)پراکندگی خانه ها

2-براساس تحقیق والتریلکاکس درآمریکاشاخص روستاشناخته شدن براساس ملاک انبوهی جمعیت کدام است؟ص15پ1

الف)کمتراز1000نفردرهکتار                                  ب)100تا500نفردرهکتار

ج)100تا1000نفردرهکتار                                      د)100تا1500نفردرهکتار

3-دردوره اسلامی برای نامیدن هرنقطه مسکونی که مسجدجامع ومنبرنداشت ودرآن نمی شدبرای مجازات بزهکاران حدتعیین کردچه اصطلاحی به کاربرده میشد؟ص16پ4

الف)ده یاقریه           ب)شهر                   ج)ربض          د)روستاق

4-سازمان ایل معمولادررده های پایین برچه استواراست؟ص20پ2

الف)اتحادسیاسی                                            ب)اتحاد اداری                 ج)داشتن سرزمین مشترک                                     د)خویشاوندی نسبی

5-جامعه شناسی روستایی به عنوان یک دانش اجتماعی درچه دوره ای ودرکدام کشورپدیدآمد؟ص26پ4

الف)قرن19-انگلستان                              ب)قرن20-ایالات متحده

ج)قرن18-فرانسه                                            د)قرن20-آلمان

6-کدام عامل درشیوه سکونت روستایی تاثیری ندارد؟ص33

الف)پستی وبلندی                                            ب)جنس خاک

ج)شرایط اقلیمی                                              د)آب

7-روستاهای قلعه ای نمونه بارزکدام کدام شیوه سکونت روستایی اند؟ص36پ2

الف)پراکنده             ب)طولی                  ج)متمرکز                د)ستاره ای

8-روستاییان براساس کدام عامل به طبقات وقشرهای اجتماعی متفاوت تقسیم میشوند؟ص44پ4

الف)شیوه معیشت خانوار                                 ب)داشتن زمین

ج)موقعیت شغلی رئیس خانوار                          د)موقعیت اجتماعی رئیس خانوار

9-افرادی که عوامل منقول تولیدزراعی سنتی روستارادراختیارداشتندوسرپرستی کشت وزرع واداره امورتولیدراانجام میدادند چه نامیده میشدند؟ص46 پایین صفحه

الف)گاوبند               ب)زمیندار                ج)صاحب نسق          د)اجاره کار

10-پیروزی نسبی کدام جنبش نخستین ضربه رابرپیکرفرسوده نظام زمینداری سنتی ایران فرودآورد؟ص51پ3

الف)انقلاب اسلامی                                ب)ملی شدن صنعت نفت

ج)مشروطیت                                         د)مبارزه بااستعمارانگلیس

11-روستاییان باتوسل به کدام عامل می توانندبه تحرک اجتماعی واقتصادی طبقاتی دست پیداکنندص56پ1؟

الف)آموزش             ب)ازدواج                 ج)کارزیاد                 د)مهاجرت

12-کیوره گزینی یاکریب گزینی که درنواحی روستایی آذربایجان-کردستان-مازندران وخراسان مشاهده میشودرسمی است مربوط به:ص63پ5

الف)همسرگزینی                                    ب)خریدزمین زراعی

ج)انتخاب نیروی کار                                د)خویشاوندی

13-براساس تقسیم بندی فردنیاندتونیس اجتماع روستاعی مترادف کدام نوع است؟ص69پ4

الف)گماین شافت                                 ب)گزشافت

ج)جامعه دارای همبستگی ارگانیکی  د)جامعه ناپایدار

14-درجوامع روستایی توسعه نیافته علم وضرورت انتقال یافته هاوتجربیات ازطریق آموزش مستقیم وعملی فرزندان خانواده وجوانان به بروزکدام ارزش منجرمی شود؟ص75پ4

الف)همیاری             ب)جنس                  ج)سن            د)مهمان نوازی

15-میزان افزایش طبیعی جمعیت برای نقاط روستایی      ص80پ4

الف)بالاترازمناطق شهری است                            ب)پایین ترازمناطق شهری است

ج)مساوی مناطق شهری است                            د)قابل محاسبه نیست

16-خانه سازی برای روستاییان ازمصادیق کدام نوع سیاستهای مهاجرتی است؟ص88 شماره3

الف)اداری                ب)سازمانی             ج)اجتماعی               د)اقتصادی

17-دامپروری درجوامع قبیله ای-دهقانی به کدام شیوه انجام میشود؟ص99پ1

الف)عشایری             ب)دهقانی               ج)صنعتی                 د)نیمه صنعتی

18-درشرایط جغرافیایی ودرنظام کشاورزی ایران کدام عامل ازمیان عوامل تولیدزراعی مهم تروتعیین کننده تراست؟ص102 خط آخر

الف)زمین                ب)آب          ج)نیروی کار              د)بذر

19-سه ویژگی اساسی درنظام بهره برداری اززمین درایران کدام است؟ص109پ5

الف)عدم تنوع-دوام تاریخی-تعارض درونی           

ب)تنوع-کم دوامی تاریخی-تعارض بیرونی

ج)تنوع-دوام تاریخی-هم زیستی

د)عدم تنوع-کم دوامی تاریخی-همزیستی

20-زمینی که ازجانب خلیفه-سلطان یاشاه به یکی ازامراءوسران لشکری ودیوانی به منظوربهره برداری ازعوایدیامالکیت ارضی آن به شرط زراعت واگذارمی شدچه نامیده میشود؟ص112گزینه ج

الف)مغارسه            ب)مساقات             ج)مزارعه                 د)اقطاع

21-کدام یک ازویژگیهای زیرویژگی اساسی شرکتهای کشت وصنعت است؟ص120گزینه ب

الف)اهمیت سرمایه بیش ازعوامل دیگر

ب)عرضه محصولات کشاورزی به صورت خام وفرآوری نشده

ج)استفاده ازنیروی کارخانگی

د)گران قیمت بودن اراضی مزروعی

22-کسی که درده حقوقی درامورزراعی داشته عرف محل این حقوق را به رسمیت شناسدومدافع آن باشدچه نامیده میشود؟ص129پ4

الف)بهره بردارعامل             ب)صاحب زمین                  ج)نسقدار                 د)دهقان

23-درسازماندهی بنه به کسانی که از نظر زراعت به ویژه آبیاری مهارت وتجربه زیادی درروستاپیداکرده بودند وموقعیت اجتماعی ویژه ای داشتندکدام سمت واگذارمی شد؟ص134پ1

الف)سربنه               ب)آبیاری                ج)دم آبیاری             د)گاوبندی

24-زمینی که قبلا آباد ومعموربوده ولی فعلا به صورت خراب وموات درآمده یعنی سابقه احیاداشته ولی به مرورزمان خراب شده است چه نامیده می شود؟ص141پ4

الف)آبادطبیعی                                     ب)آبادعارضی          

ج)موات عارضی                                     د)موات اصلی

25-شیوه ای ازمالکیت وبهره برداری ارضی که به دنبال ازمیان رفتن تدریجی روابط ارباب ورعیتی پیداشده چه نام دارد؟ص146 گزینه و

الف)خرده مالکی                                    ب)سرمایه داری عرضی                  

ج)اختصاصی                                          د)خالصه

26-کدام شق مهم ترین واساسیترین شق اصلاحات ارضی است واین شق درکدام مرحله اعمال شده است؟ص153پ1

الف)فروش-مرحله دوم                            ب)تقسیم-مرحله دوم

ج)فروش-همه مراحل                    د)تقسیم-همه مراحل

27-کدام یک ازدلایل زیراندک بودن میزان درآمدخانوارهای روستایی راتبیین میکند؟ص173پ3

الف)جوانی بافت جمعیت درنقاط روستایی

ب)بیسوادی عمومی مردم روستایی وعشایری

ج)فقدان تسهیلات بهداشتی ودرمانی

د)محدودبودن ظرفیت وبهره وری تولیدسنتی

28-مسائل مرتبط بامالکیت زمین زراعی ورابطه زارع ودهقان بااین نهاداجتماعی ومالک جزوکدام دسته ازمسائل زیراست؟ص181گزینه ب

الف)مساله ارضی                                   ب)مساله دهقانی

ج)مساله تولیدکشاورزی                           د)مساله توسعه روستایی

29-نهادی که وسیله تجمع نیروهای دهقانان وبسیج این نیروهاست و وسیله بیان خواست ها وحق طلبی ها تبلورتلاشهای جمعی دهقانان به شمارمیایدکدام است؟ص190 گزینه2

الف)تعاونی ها         ب)شورا         ج)شرکت سهامی زراعی        د)اتحادیه

30-کدام یک ازعوامل زیرموجب بروزویژگی سرنوشت گرایی درمیان روستاییان میشود؟

الف)فقروتنگدستی                                  ب)بیسوادی وفقرفرهنگی

ج)انتسابی بودن نقشها                            د)مقاومت دربرابرنوآوری

         

                            

 

شمارگان سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

*

 

2

 

 

*

 

3

*

 

 

 

4

 

 

 

*

5

 

*

 

 

6

 

*

 

 

7

 

 

*

 

8

 

*

 

 

9

*

 

 

 

10

 

 

*

 

11

 

 

 

*

12

 

 

 

*

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

*

 

 

 

16

 

 

 

*

17

*

 

 

 

18

 

*

 

 

19

 

 

*

 

20

 

 

 

*

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

*

 

 

 

24

 

 

*

 

25

 

*

 

 

26

 

 

*

 

27

 

 

 

*

28

 

*

 

 

29

 

 

 

*

30

 

*

 

 

نمونه سوالات جامعه شناسی روستایی نیمسال اول85-84

1-نهادهای روستایی غالبادارای کدام ابعاد است؟ص8پ2

الف)اقتصادی-اجتماعی                                     ب)سیاسی-فرهنگی

ج)سیاسی-روانی                                              د)سیاسی-اجتماعی

2-به چه دلیل روستاییان دربرابرنوآوریها مقاومت میکنند؟ص10شماره14

الف)رواج تولیدکشاورزی                                     ب)حس همیاری وتعاون

ج)فرهنگ سنتی                                               د)رابطه چهره به چهره

3-کوچکترین واحداجتماعی مستقلی که اجتماع روستایی رادرخودجای میدهدکدام است؟ص13پایین صفحه

الف)خانواده              ب)خویشاوندی          ج)تعاونی                د)ده

4-مهمترین ملاک تشخیص شهرازروستاکدام است؟ص15شماره6

الف)ساختارسیاسی                        ب)ساختاراقتصادی

ج)ساختار مذهبی                          د)آداب ورسوم

5-درتعریف عشایر کدام دو ضابطه مقبولیت بیشتری دارد؟ص20پ3

الف)عضویت درسازمان ایلی وسرزمین مشترک                 ب)دام وسرزمین مشترک

ج)مرتع ومحصول مشترک                                           د)آب وزمین مشترک

6-گسترش مطالعات روستایی دراروپاباتوسعه کدام دانش همزمان بوده است؟ص27پ5

الف)جامعه شناسی                                ب)جمعیت شناسی            

ج)انسان شناسی                                    د)جغرافیا

7-کدام شکل سکونت نشانه ای ازپیشرفت نسبی جامعه است؟ص36پ1

الف)متمرکز             ب)بسیارمتمرکز                  ج)نیمه متمرکز                   د)پراکنده

8-روستاهای ایران نمونه بارزکدام نوع روستامیباشد؟ص36پ2

الف)قلعه ای            ب)کوچه ای              ج)خطی          د)ستاره ای

9-عامل تعیین کننده موقعیت وپایگاه اجتماعی روستاییان کدام است؟ص44پ4

الف)روابط باارباب                                  ب)مالکیت زمین

ج)عضویت درتعاونی                      د)روابط باخویشاوندان

10-برداشت محصول گاوبندان(سهم گاوبند)برچه اساسی است؟ص47پ3

الف)قانون               ب)قرارداد                ج)عرف          د)توارث

11-اجاره کاران خرده پا چه میزان زمین رادراختیارداشتند؟ص48پ1

الف)10-2                ب)کمتراز2هکتار                 ج)20-10                  د)30-20

12-مهمترین قشرکمی جامعه روستایی کدام است؟ص54پ2

الف)کارکنان خدماتی                     ب)سوداگران

ج)خرده مالکان تهی دست                        د)دهقانان خرده پا

13-روستاییان باتوسل به کدام عامل می توانندبه تحرک اجتماعی واقتصادی دست پیداکنند؟ص56پ1

الف)آموزش             ب)مهاجرت              ج)ازدواج                  د)آموزش وشغل

14-وجودشیربهایاباشلق نشانه کدام نوع ازدواج است؟ص65پ1

الف)خویشاوندی                  ب)خام پسند  ج)مبادله ای             د)همخون

15-درجوامع روستایی نقشهاازچه نوع است؟ص72پ4

الف)انتسابی            ب)اکتسابی              ج)محول ومحقق                 د)محقق

16)مهاجرت روستایی ایران ازسال1340به چه دلیل سرعت می گیرد؟ص84پ7

الف)جنبشهای سیاسی                    ب)جنبشهای فرهنگی

ج)فقروبیماری                              د)اجرای اصلاحات ارضی

17-مستعدترین گروه مهاجران روستایی چه کسانی هستند؟ص85شماره10

الف)دهقانان            ب)خوش نشینان                 ج)پیران                   د)میانسالان

18-مهمترین وموثرترین سیاستهای مهاجرتی کدام است؟ص88شماره3

الف)اقتصادی           ب)سیاسی               ج)فرهنگی                د)اجتماعی

19-کدام نظام بهره برداری درمرحله گذارجامعه ازحالت تولیدابتدایی به شکل تولید نیمه دهقانی ونیمه بردگی پیداشده است؟ص110پ4

الف)مزارعه                                           ب)نظام اربابی

ج)نظام برزگری                             د)بهره برداری کوچک

20-کدامیک ازنظامهای زیرازحق معافیت قضایی واداری برخوردار است؟ص113پ3

الف)اقطاع               ب)اربابی                 ج)مزارعه                 د)سیورغال

21-اداره مشاع تولیدی چگونه صورت میگیرد؟ص124پ2

الف)مدیریت مستقیم اعضا                      ب)دولت

ج)مدیریت غیرمستقیم اعضا                     د)نمایندگی دولتی واجرایی

22-ازمهمترین عوامل زراعت وکشاورزی کدام عامل رامیتوان نام برد؟ص129پ1

الف)آب                                                        ب)نیروی کارحیوانی

ج)نیروی کارانسانی                                           د)زمین

23-بندازچندخانوارتشکیل میشود؟ص132پ1

الف)20-6               ب)16-6                 ج)16-10                  د)10-4

24-زمینهایی که درطول تاریخ ایران درمالکیت دولتی یادیوانی بودند چه نامیده میشدند؟ص144گزینه الف

الف)وقفی                ب)اربابی                 ج)خرده مالکی           د)دخالصه

25-اصلاحات ارضی شامل کدام قشردرروستانمیشد؟ص152پ4

الف)خوش نشینها                                   ب)املاک اربابی

ج)زارعان                                               د)روستاییان صاحب نسق

26-کدامیک ازعلل زیر علت داخلی اصلاحات داخلی است؟ص156پ2

الف)شرایط منطقه ای                    ب)منافع جهانخوران

ج)نظام ارباب رعیتی                      د)شرایط استراتژیک

27-به اعتقادکدام متفکرتوسعه عبارتست از توسعه انسان به عنوان یک فرد؟ص171پ1

الف)میسرا               ب)عبیدالله خان                  ج)سمیرامین            ج)سالیماعمر

28-مهمترین عوامل موثردرتوسعه مناطق روستایی کدام است؟ص178گزینه ج

الف)قومی               ب)نژادی                 ج)خانوادگی-اجتماعی د)اقتصادی

29-سه سطح برنامه ریزی برای توسعه کدام است؟ص188گزینه ج

الف)ملی-منطقه ای ومحلی                      ب)بومی-ملی-بین المللی

جرسمی-غیررسمی-بین المللی                            د)درازمدت-کوتاه مدت-میان مدت

30)مهمترین نهادضروری روستایی وعشایری برای احیای کشاورزی ودامداری کدام است؟ص190گزینه3

الف)مذهب              ب)تعاونیها              ج)خانواده                د)آموزش وپرورش

شمارگان سوال

الف

ب

ج

د

1

*

 

 

 

2

 

 

*

 

3

 

 

 

*

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

 

 

*

 

7

 

 

 

*

8

*

 

 

 

9

 

*

 

 

10

 

*

 

 

11

*

 

 

 

12

 

 

 

*

13

 

*

 

 

14

 

 

*

 

15

*

 

 

 

16

 

 

 

*

17

 

*

 

 

18

*

 

 

 

19

 

 

*

 

20

 

 

 

*

21

*

 

 

 

22

*

 

 

 

23

 

*

 

 

24

 

 

 

*

25

*

 

 

 

26

 

 

*

 

27

 

*

 

 

28

 

 

 

*

29

*

 

 

 

30

 

*

 

 

 

 

 

 

 

:: 82-190
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
   

(بسم الله الرحمن الرحیم)

نمونه سوالات جامعه شناسی روستایی نیمسال دوم:83-82

نام دانشجو:مریم عرب         دانشگاه پیام نورتیران  رشته:علوم اجتمایی(پژوهشگری)

1-روستاهاازچه طریقی درساخت شهرهانقش یافتند؟     ص18پ1

الف)تولیدات کشاورزی  ب)مازادتولید  ج)مهاجرت نیروی کار  د)افزایش زادوولد

2-کدام جمله درموردعشایرصحیح است؟    ص19شماره1

الف)نخستین ویژگی شیوه معیشت عشایری شبانکاری است

ب)اجتماع عشایری درمبارزه باطبیعت موفق بوده است

ج)وابستگی عشایربه دام لزومابه وابستگی اوبه مراتع نمی انجامد

د)جمعیت عشایرامروزفاقدپیوندسازمان یافته عشیرتی است

3-ویژگی اساسی جامعه شناسی روستایی آمریکاواروپاکم وبیش به جامعه شناسی روستایی کشورهای توسعه نیافته نیزتسری یافته کدام است؟    ص28پ3

الف)فقدان بنیان فلسفی وتلقی نبوداختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

ب)فقدان بنیان تجربی وباوراختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

ج)فقدان بنیان فلسفی وباوراختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

د)فقدان بنیان تجربی وتلقی نبوداختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

4-کدام دسته ازعوامل درالگوهای سکونت برخی ازمناطق ازجمله روستاهای مرکزی وشرق ایران تاثیر مهمی داشته است؟     ص35پ3

الف)عوامل اجتماعی-فرهنگی

ب)عوامل سیاسی-نظامی-اداری

ج)عوامل طبیعی وجغرافیایی

د)عوامل اقتصادی

5-درکدام الگوی سکونت روستایی مزارع خانوادگی به خانه وخانواده زارع نزدیک است؟    ص37پ2

الف)چهارراه نشین               ب)هسته ای             ج)پراکنده                د)طولی

6-درایران چه واقعه ای باگذارطبقات روستایی سنتی به طبقات روستایی جدیدهمراه بوده است؟   ص45پ6

الف)بهره گیری ازتراکتور                           ب)پرورش نیروی متخصص

ج)اجرای اصلاحات ارضی                            د)انقلاب مشروطه

7-منظورازرعیت چیست؟    ص47پ5

الف)اقشاربی زمین                       ب)گاوبندان

ج)کارگران روستایی                        د)بدون مالکیت برخوردارازحق نسق

8-ملاک تشخیص رعیت تهیدست قبل ازدوران اصلاحات ارضی کدام است؟     ص48پ2

الف)فقدان مالکیت زمین                        ب)مالکیت بین5-2 هکتار

ج)مالکیت کمتراز2هکتار                          د)مزارعه باارباب

9-نخستین واقعه ای که زمینه ساز اصلاحات ارضی وتغییرنظام زمینداری سنتی گردید چه بود؟  ص51پ3

الف)انقلاب مشروطه            ب)تحت قاپو کردن عشایر

ج)تاسیس مدرسه وتعمیم آموزش وپرورش رسمی           د)انقراض سلسله قاجار

10-روستاییان بیشتراز چه راهی می توانند به تحرک اجتمایی واقتصادی طبقاتی دست یابند؟   ص56پ1

الف)آموزش             ب)مهاجرت              ج)ازدواج                  د)تجارت

11-کدام موردازنتایج اقتصادی ارضی درایران است؟  

الف)کاهش روابط پولی                            ب)کاهش شیوه تولیدکشاورزی تجاری

ج)گسترش شیوه تولیدکشاورزی معیشتی     د)روی آوردن سرمایه های مالکان به صنایع

12-درجوامع روستایی معمولاتفاوت بین افرادچه نوع است؟    ص71پ3

الف)اجتماعی طبقه ای         ب)جغرافیایی منطقه ای       ج)اقتصادی     د)فرهنگی

13-کدام عبارت درموردمقایسه افزایش جمعیت نقاط روستایی وشهری صحیح است؟     ص80پ4

الف)میزان افزایش طبیعی جمعیت روستایی بالاتراز مناطق شهری است

ب)میزان افزایش طبیعی جمعیت برای نقاط شهری بالاتراز مناطق روستایی است

ج)تفاوتی بین افزایش طبیعی شهروروستاوجودندنرد

د)میزان افزایش طبیعی وافزایش مطلق نقاط شهری بیشترازنقاط روستایی است

14)کدام گزینه درموردویژگی مهاجرت روستایی درایران صادق است؟   ص85

الف)مهاجرت ازمناطق جلگه ای کمترازمناطق کوهستانی است

ب)مهاجرت اغلب چندمرحله ای هستند

ج)روستاهابااقتصادمعیشتی بیش ازتجاری مهاجرفرست هستند

د)بین مساحت زراعی ومهاجرت رابطه مستقیم وجوددارد

15-ازدیدگاه خواست وتمایل مهاجرین مهاجرت برای بهبودشرایط زندگی ازکدام نوع مهاجرت است؟  ص84پ1

الف)اضطراری یاقهری                               ب)اجباری یاتحمیلی

ج)ارادی یااختیاری                                             د)پناهندگی

16-درایران مهمترین علت تمرکزقدرت دردستگاهای مرکزی چه بوده است؟    ص109پ2

الف)وضعیت جغرافیایی                                    ب)کمبودآب

ج)حاکمیت استبداد                                          د)تنوع اقوام

17-کدام عبارت ازویژگی های نظامهای بهره برداری درایران است؟   ص109پ5

الف)بی دوام وموقتی                              ب)محدودبودن تعداد نوع نظامها

ب)عدم همزیستی آنهادریک زمان معین     د)تعددوتنوع نظامها

18-پیدایش کدام بهره برداری ماقبل سرمایه داری درایران مربوط به مرحله گذار جامعه ازتولیدبه نیمه دهقانی ونیمه بردگی است؟   ص110پ4

الف)نظام برزگری                ب)سیورنمال            ج)نظام اربابی           د)مزارعه

19-کدامیک ازانواع مالکیت ارضی تبدیل به زمینداری قرون وسطی درشرق شد؟   ص112گزینه ج

الف)تیول                ب)اربابی                 ج)اقطاع                  د)مواکره

20-کدام عبهرت درموردکشاورزی وسیع تجاری صحیح است؟  ص119 شماره3

الف)اتخاذتصمیم درباره واحدبهره برداری بامشارکت کشاورزوصاحب زمین است

ب)اراضی مزروعی دراین واحدهاگران قیمت هستند

ج)هدف اساسی تولیدصدوربه بازاراست

د)دراین واحدهاازکارگرخانوادگی استفاده میشود

21-واحدهای کشتمایی گونه ویژه کدام یک ازنظامهای بهره برداری است؟    ص120پ2

الف)نظام بهره برداری وسیع تجاری             ب)نظامهای ماقبل سرمایه داری

ج)نظام بهره برذاری دهقانی                      د)نظام بهره برداری کوچک ومتوسط

22-کدامیک ازویژگیهای مشاعهای تولیدی ازنظرشیوه کاراست؟  ص124پ1

الف)اداره مشاع تحت مدیریت مستقیم دولت است

ب)اراضی متعلق به هریک ازاعضانامعلوم است

ج)امورمربوطه براساس توافق اعضابصورت جمعی انجام میشود

د)فقط امورمربوط به کاشت وبرداشت تحت مدیریت دولت است

23-((واحد تولیدکشاورزی تقریبا مکانیزه که ازتجمیع زمین های کشاورزی وخردمکان یک یاچندروستاتحت نظارت دولت به وجودمی آید))تعریف کدام نوع بهره برداری است؟  ص125شماره9

الف)کشت وصنعت                                          ب)شرکت سهامی وزراعی

ج)مشاع تولیدی                                              د)مزارعه

24-ازبین عوامل سنتی تولید کشاورزی درنواحی شرقی وجنوبی ومرکزی ایراننقش کدامیک مهمتراست؟   ص129

الف)آب                  ب)نیروی کارانسانی             ج)زمین                   د)نیروی کارحیوانی

25-درروستاهای ایران اصطلاح نق بندیبه چه معناست؟    ص129پ5

الف)توزیع بذروابزارآلات کشاورزی              ب)قراردادارباب ورعیت درموردتغییر محصول

ج)اجرای قواعدبراساس تصمیم گیری          د)نحوه توزیع آب وخاک دربین زارعان

26-کدامیک ازعوامل اصلی بنه است؟  ص133گزینه ج

الف)نیروی انسانی جنبی        ب)کارگران کمکی          ج)ابزارکار             د)آب وزمین

27-اراضی که مسلمانان برای فتح آن اقدام کرده انداماسکنه آنهانه به اسلام گرویدندونه دربرابرمسلمین مقاومت نظامی نموده اند چه نام دارد؟   ص140پ2

الف)صلحی وعهدی                                            ب)طوعی ودعوتی

ج)اراضی فی                                                    د)اراضی مفتوح عنوه

28-درمنابع اسلامی ازنظربهره برداری کشاورزی زمینی که سابقا احیاداشته وبه مرورزمان خراب شده چه نام دارد؟  ص141پ4

الف)آبادعارضی         ب)موات عارضی       ج)موات اصلی        د)آبادطبیعی

29-کدامیک ازنتایج اجتماعی اصلاحات اراضی است؟   ص158پ4

الف)تضعیف کشاورزی                                      ب)بی علاقه شدن خوش نشینان

ج)تغییرسازمان جمعی تولید                     د)تغییردرساخت قشربندی

30-((مداخله سازمان یافته ومشارکت آگاهانه ووسیع توده های مردم دراداره دموکراتیک امورجامعه وتصمیم گیری پیرامون آنچه که مربوط به سرنوشت آنها است))تعریف کدام گزینه است؟ص189گزینه ب

الف)اتحادیه             ب)تعاونی روستا                 ج)شورا          د)تشکلهای سیاسی   

شمارگان سوال

الف

ب

ج

د

1

 

*

 

 

2

*

 

 

 

3

*

 

 

 

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

 

 

*

 

7

 

 

 

*

8

 

 

*

 

9

*

 

 

 

10

 

*

 

 

11

 

 

 

 

12

 

*

 

 

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

*

 

16

 

*

 

 

17

 

 

 

*

18

*

 

 

 

19

 

 

*

 

20

 

 

*

 

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

 

*

 

 

24

*

 

 

 

25

 

 

 

*

26

 

 

 

*

27

*

 

 

 

28

 

*

 

 

29

 

 

*

 

30

 

 

*

 

نمونه سوالات جامعه شناسی روستایی   نیمسال اول  84-83

1-کدام درتعریف اجتماع روستایی نقش دارد؟ص8پ1

الف)کوچک بودن ابعادخانواده                             ب)بزرگ بودن ابعادخانواده

ج)اشتغال به کشاورزی                                      د)پراکندگی خانه ها

2-براساس تحقیق والتریلکاکس درآمریکاشاخص روستاشناخته شدن براساس ملاک انبوهی جمعیت کدام است؟ص15پ1

الف)کمتراز1000نفردرهکتار                                  ب)100تا500نفردرهکتار

ج)100تا1000نفردرهکتار                                      د)100تا1500نفردرهکتار

3-دردوره اسلامی برای نامیدن هرنقطه مسکونی که مسجدجامع ومنبرنداشت ودرآن نمی شدبرای مجازات بزهکاران حدتعیین کردچه اصطلاحی به کاربرده میشد؟ص16پ4

الف)ده یاقریه           ب)شهر                   ج)ربض          د)روستاق

4-سازمان ایل معمولادررده های پایین برچه استواراست؟ص20پ2

الف)اتحادسیاسی                                            ب)اتحاد اداری                 ج)داشتن سرزمین مشترک                                     د)خویشاوندی نسبی

5-جامعه شناسی روستایی به عنوان یک دانش اجتماعی درچه دوره ای ودرکدام کشورپدیدآمد؟ص26پ4

الف)قرن19-انگلستان                              ب)قرن20-ایالات متحده

ج)قرن18-فرانسه                                            د)قرن20-آلمان

6-کدام عامل درشیوه سکونت روستایی تاثیری ندارد؟ص33

الف)پستی وبلندی                                            ب)جنس خاک

ج)شرایط اقلیمی                                              د)آب

7-روستاهای قلعه ای نمونه بارزکدام کدام شیوه سکونت روستایی اند؟ص36پ2

الف)پراکنده             ب)طولی                  ج)متمرکز                د)ستاره ای

8-روستاییان براساس کدام عامل به طبقات وقشرهای اجتماعی متفاوت تقسیم میشوند؟ص44پ4

الف)شیوه معیشت خانوار                                 ب)داشتن زمین

ج)موقعیت شغلی رئیس خانوار                          د)موقعیت اجتماعی رئیس خانوار

9-افرادی که عوامل منقول تولیدزراعی سنتی روستارادراختیارداشتندوسرپرستی کشت وزرع واداره امورتولیدراانجام میدادند چه نامیده میشدند؟ص46 پایین صفحه

الف)گاوبند               ب)زمیندار                ج)صاحب نسق          د)اجاره کار

10-پیروزی نسبی کدام جنبش نخستین ضربه رابرپیکرفرسوده نظام زمینداری سنتی ایران فرودآورد؟ص51پ3

الف)انقلاب اسلامی                                ب)ملی شدن صنعت نفت

ج)مشروطیت                                         د)مبارزه بااستعمارانگلیس

11-روستاییان باتوسل به کدام عامل می توانندبه تحرک اجتماعی واقتصادی طبقاتی دست پیداکنندص56پ1؟

الف)آموزش             ب)ازدواج                 ج)کارزیاد                 د)مهاجرت

12-کیوره گزینی یاکریب گزینی که درنواحی روستایی آذربایجان-کردستان-مازندران وخراسان مشاهده میشودرسمی است مربوط به:ص63پ5

الف)همسرگزینی                                    ب)خریدزمین زراعی

ج)انتخاب نیروی کار                                د)خویشاوندی

13-براساس تقسیم بندی فردنیاندتونیس اجتماع روستاعی مترادف کدام نوع است؟ص69پ4

الف)گماین شافت                                 ب)گزشافت

ج)جامعه دارای همبستگی ارگانیکی  د)جامعه ناپایدار

14-درجوامع روستایی توسعه نیافته علم وضرورت انتقال یافته هاوتجربیات ازطریق آموزش مستقیم وعملی فرزندان خانواده وجوانان به بروزکدام ارزش منجرمی شود؟ص75پ4

الف)همیاری             ب)جنس                  ج)سن            د)مهمان نوازی

15-میزان افزایش طبیعی جمعیت برای نقاط روستایی      ص80پ4

الف)بالاترازمناطق شهری است                            ب)پایین ترازمناطق شهری است

ج)مساوی مناطق شهری است                            د)قابل محاسبه نیست

16-خانه سازی برای روستاییان ازمصادیق کدام نوع سیاستهای مهاجرتی است؟ص88 شماره3

الف)اداری                ب)سازمانی             ج)اجتماعی               د)اقتصادی

17-دامپروری درجوامع قبیله ای-دهقانی به کدام شیوه انجام میشود؟ص99پ1

الف)عشایری             ب)دهقانی               ج)صنعتی                 د)نیمه صنعتی

18-درشرایط جغرافیایی ودرنظام کشاورزی ایران کدام عامل ازمیان عوامل تولیدزراعی مهم تروتعیین کننده تراست؟ص102 خط آخر

الف)زمین                ب)آب          ج)نیروی کار              د)بذر

19-سه ویژگی اساسی درنظام بهره برداری اززمین درایران کدام است؟ص109پ5

الف)عدم تنوع-دوام تاریخی-تعارض درونی           

ب)تنوع-کم دوامی تاریخی-تعارض بیرونی

ج)تنوع-دوام تاریخی-هم زیستی

د)عدم تنوع-کم دوامی تاریخی-همزیستی

20-زمینی که ازجانب خلیفه-سلطان یاشاه به یکی ازامراءوسران لشکری ودیوانی به منظوربهره برداری ازعوایدیامالکیت ارضی آن به شرط زراعت واگذارمی شدچه نامیده میشود؟ص112گزینه ج

الف)مغارسه            ب)مساقات             ج)مزارعه                 د)اقطاع

21-کدام یک ازویژگیهای زیرویژگی اساسی شرکتهای کشت وصنعت است؟ص120گزینه ب

الف)اهمیت سرمایه بیش ازعوامل دیگر

ب)عرضه محصولات کشاورزی به صورت خام وفرآوری نشده

ج)استفاده ازنیروی کارخانگی

د)گران قیمت بودن اراضی مزروعی

22-کسی که درده حقوقی درامورزراعی داشته عرف محل این حقوق را به رسمیت شناسدومدافع آن باشدچه نامیده میشود؟ص129پ4

الف)بهره بردارعامل             ب)صاحب زمین                  ج)نسقدار                 د)دهقان

23-درسازماندهی بنه به کسانی که از نظر زراعت به ویژه آبیاری مهارت وتجربه زیادی درروستاپیداکرده بودند وموقعیت اجتماعی ویژه ای داشتندکدام سمت واگذارمی شد؟ص134پ1

الف)سربنه               ب)آبیاری                ج)دم آبیاری             د)گاوبندی

24-زمینی که قبلا آباد ومعموربوده ولی فعلا به صورت خراب وموات درآمده یعنی سابقه احیاداشته ولی به مرورزمان خراب شده است چه نامیده می شود؟ص141پ4

الف)آبادطبیعی                                     ب)آبادعارضی          

ج)موات عارضی                                     د)موات اصلی

25-شیوه ای ازمالکیت وبهره برداری ارضی که به دنبال ازمیان رفتن تدریجی روابط ارباب ورعیتی پیداشده چه نام دارد؟ص146 گزینه و

الف)خرده مالکی                                    ب)سرمایه داری عرضی                  

ج)اختصاصی                                          د)خالصه

26-کدام شق مهم ترین واساسیترین شق اصلاحات ارضی است واین شق درکدام مرحله اعمال شده است؟ص153پ1

الف)فروش-مرحله دوم                            ب)تقسیم-مرحله دوم

ج)فروش-همه مراحل                    د)تقسیم-همه مراحل

27-کدام یک ازدلایل زیراندک بودن میزان درآمدخانوارهای روستایی راتبیین میکند؟ص173پ3

الف)جوانی بافت جمعیت درنقاط روستایی

ب)بیسوادی عمومی مردم روستایی وعشایری

ج)فقدان تسهیلات بهداشتی ودرمانی

د)محدودبودن ظرفیت وبهره وری تولیدسنتی

28-مسائل مرتبط بامالکیت زمین زراعی ورابطه زارع ودهقان بااین نهاداجتماعی ومالک جزوکدام دسته ازمسائل زیراست؟ص181گزینه ب

الف)مساله ارضی                                   ب)مساله دهقانی

ج)مساله تولیدکشاورزی                           د)مساله توسعه روستایی

29-نهادی که وسیله تجمع نیروهای دهقانان وبسیج این نیروهاست و وسیله بیان خواست ها وحق طلبی ها تبلورتلاشهای جمعی دهقانان به شمارمیایدکدام است؟ص190 گزینه2

الف)تعاونی ها         ب)شورا         ج)شرکت سهامی زراعی        د)اتحادیه

30-کدام یک ازعوامل زیرموجب بروزویژگی سرنوشت گرایی درمیان روستاییان میشود؟

الف)فقروتنگدستی                                  ب)بیسوادی وفقرفرهنگی

ج)انتسابی بودن نقشها                            د)مقاومت دربرابرنوآوری

         

                            

 

شمارگان سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

*

 

2

 

 

*

 

3

*

 

 

 

4

 

 

 

*

5

 

*

 

 

6

 

*

 

 

7

 

 

*

 

8

 

*

 

 

9

*

 

 

 

10

 

 

*

 

11

 

 

 

*

12

 

 

 

*

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

*

 

 

 

16

 

 

 

*

17

*

 

 

 

18

 

*

 

 

19

 

 

*

 

20

 

 

 

*

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

*

 

 

 

24

 

 

*

 

25

 

*

 

 

26

 

 

*

 

27

 

 

 

*

28

 

*

 

 

29

 

 

 

*

30

 

*

 

 

نمونه سوالات جامعه شناسی روستایی نیمسال اول85-84

1-نهادهای روستایی غالبادارای کدام ابعاد است؟ص8پ2

الف)اقتصادی-اجتماعی                                     ب)سیاسی-فرهنگی

ج)سیاسی-روانی                                              د)سیاسی-اجتماعی

2-به چه دلیل روستاییان دربرابرنوآوریها مقاومت میکنند؟ص10شماره14

الف)رواج تولیدکشاورزی                                     ب)حس همیاری وتعاون

ج)فرهنگ سنتی                                               د)رابطه چهره به چهره

3-کوچکترین واحداجتماعی مستقلی که اجتماع روستایی رادرخودجای میدهدکدام است؟ص13پایین صفحه

الف)خانواده              ب)خویشاوندی          ج)تعاونی                د)ده

4-مهمترین ملاک تشخیص شهرازروستاکدام است؟ص15شماره6

الف)ساختارسیاسی                        ب)ساختاراقتصادی

ج)ساختار مذهبی                          د)آداب ورسوم

5-درتعریف عشایر کدام دو ضابطه مقبولیت بیشتری دارد؟ص20پ3

الف)عضویت درسازمان ایلی وسرزمین مشترک                 ب)دام وسرزمین مشترک

ج)مرتع ومحصول مشترک                                           د)آب وزمین مشترک

6-گسترش مطالعات روستایی دراروپاباتوسعه کدام دانش همزمان بوده است؟ص27پ5

الف)جامعه شناسی                                ب)جمعیت شناسی            

ج)انسان شناسی                                    د)جغرافیا

7-کدام شکل سکونت نشانه ای ازپیشرفت نسبی جامعه است؟ص36پ1

الف)متمرکز             ب)بسیارمتمرکز                  ج)نیمه متمرکز                   د)پراکنده

8-روستاهای ایران نمونه بارزکدام نوع روستامیباشد؟ص36پ2

الف)قلعه ای            ب)کوچه ای              ج)خطی          د)ستاره ای

9-عامل تعیین کننده موقعیت وپایگاه اجتماعی روستاییان کدام است؟ص44پ4

الف)روابط باارباب                                  ب)مالکیت زمین

ج)عضویت درتعاونی                      د)روابط باخویشاوندان

10-برداشت محصول گاوبندان(سهم گاوبند)برچه اساسی است؟ص47پ3

الف)قانون               ب)قرارداد                ج)عرف          د)توارث

11-اجاره کاران خرده پا چه میزان زمین رادراختیارداشتند؟ص48پ1

الف)10-2                ب)کمتراز2هکتار                 ج)20-10                  د)30-20

12-مهمترین قشرکمی جامعه روستایی کدام است؟ص54پ2

الف)کارکنان خدماتی                     ب)سوداگران

ج)خرده مالکان تهی دست                        د)دهقانان خرده پا

13-روستاییان باتوسل به کدام عامل می توانندبه تحرک اجتماعی واقتصادی دست پیداکنند؟ص56پ1

الف)آموزش             ب)مهاجرت              ج)ازدواج                  د)آموزش وشغل

14-وجودشیربهایاباشلق نشانه کدام نوع ازدواج است؟ص65پ1

الف)خویشاوندی                  ب)خام پسند  ج)مبادله ای             د)همخون

15-درجوامع روستایی نقشهاازچه نوع است؟ص72پ4

الف)انتسابی            ب)اکتسابی              ج)محول ومحقق                 د)محقق

16)مهاجرت روستایی ایران ازسال1340به چه دلیل سرعت می گیرد؟ص84پ7

الف)جنبشهای سیاسی                    ب)جنبشهای فرهنگی

ج)فقروبیماری                              د)اجرای اصلاحات ارضی

17-مستعدترین گروه مهاجران روستایی چه کسانی هستند؟ص85شماره10

الف)دهقانان            ب)خوش نشینان                 ج)پیران                   د)میانسالان

18-مهمترین وموثرترین سیاستهای مهاجرتی کدام است؟ص88شماره3

الف)اقتصادی           ب)سیاسی               ج)فرهنگی                د)اجتماعی

19-کدام نظام بهره برداری درمرحله گذارجامعه ازحالت تولیدابتدایی به شکل تولید نیمه دهقانی ونیمه بردگی پیداشده است؟ص110پ4

الف)مزارعه                                           ب)نظام اربابی

ج)نظام برزگری                             د)بهره برداری کوچک

20-کدامیک ازنظامهای زیرازحق معافیت قضایی واداری برخوردار است؟ص113پ3

الف)اقطاع               ب)اربابی                 ج)مزارعه                 د)سیورغال

21-اداره مشاع تولیدی چگونه صورت میگیرد؟ص124پ2

الف)مدیریت مستقیم اعضا                      ب)دولت

ج)مدیریت غیرمستقیم اعضا                     د)نمایندگی دولتی واجرایی

22-ازمهمترین عوامل زراعت وکشاورزی کدام عامل رامیتوان نام برد؟ص129پ1

الف)آب                                                        ب)نیروی کارحیوانی

ج)نیروی کارانسانی                                           د)زمین

23-بندازچندخانوارتشکیل میشود؟ص132پ1

الف)20-6               ب)16-6                 ج)16-10                  د)10-4

24-زمینهایی که درطول تاریخ ایران درمالکیت دولتی یادیوانی بودند چه نامیده میشدند؟ص144گزینه الف

الف)وقفی                ب)اربابی                 ج)خرده مالکی           د)دخالصه

25-اصلاحات ارضی شامل کدام قشردرروستانمیشد؟ص152پ4

الف)خوش نشینها                                   ب)املاک اربابی

ج)زارعان                                               د)روستاییان صاحب نسق

26-کدامیک ازعلل زیر علت داخلی اصلاحات داخلی است؟ص156پ2

الف)شرایط منطقه ای                    ب)منافع جهانخوران

ج)نظام ارباب رعیتی                      د)شرایط استراتژیک

27-به اعتقادکدام متفکرتوسعه عبارتست از توسعه انسان به عنوان یک فرد؟ص171پ1

الف)میسرا               ب)عبیدالله خان                  ج)سمیرامین            ج)سالیماعمر

28-مهمترین عوامل موثردرتوسعه مناطق روستایی کدام است؟ص178گزینه ج

الف)قومی               ب)نژادی                 ج)خانوادگی-اجتماعی د)اقتصادی

29-سه سطح برنامه ریزی برای توسعه کدام است؟ص188گزینه ج

الف)ملی-منطقه ای ومحلی                      ب)بومی-ملی-بین المللی

جرسمی-غیررسمی-بین المللی                            د)درازمدت-کوتاه مدت-میان مدت

30)مهمترین نهادضروری روستایی وعشایری برای احیای کشاورزی ودامداری کدام است؟ص190گزینه3

الف)مذهب              ب)تعاونیها              ج)خانواده                د)آموزش وپرورش

شمارگان سوال

الف

ب

ج

د

1

*

 

 

 

2

 

 

*

 

3

 

 

 

*

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

 

 

*

 

7

 

 

 

*

8

*

 

 

 

9

 

*

 

 

10

 

*

 

 

11

*

 

 

 

12

 

 

 

*

13

 

*

 

 

14

 

 

*

 

15

*

 

 

 

16

 

 

 

*

17

 

*

 

 

18

*

 

 

 

19

 

 

*

 

20

 

 

 

*

21

*

 

 

 

22

*

 

 

 

23

 

*

 

 

24

 

 

 

*

25

*

 

 

 

26

 

 

*

 

27

 

*

 

 

28

 

 

 

*

29

*

 

 

 

30

 

*

 

 

 

 

 

 

 

:: صفحه -170-185
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
   

                                      به نام خدا

                  نام ونام خانوادگی:مرضیه محمدی مبارکه ش د:8512959420

                 طراحی سوالات درس جامعه شناسی روستایی:ازصفحه170تا185

                استاد مربوطه:جاویدانه

 

 

1)توسعه در اصطلاح عام یعنی:ص170پ1خ1

الف:هرگونه تعغییریک رونداز حالتی به حالت دیگربا خصلت تدریجی وکمی

ب:شگفتی تدریجی،بارزترشدن اجزای هرچیز و رشد چیزی که درنطفه مکنون است.

ج:روندی ناگهانی که نقطه عطفی در جریان زندگی به وجود می آورد.

د:نوعی تغییرکه ازحالت پسین خودمتعالی تر است وبارایدئولوژیک ندارد.

 

2)یکی ازویژگی های توسعه دربعد فلسفی-نظری عبارت است از:ص170پ2خ5

الف:اکثرتهیدستان محورتوسعه به حساب می آیند.

ب:توسعه با شکل وبافت کلی ساخت وخودانسان سروکار دارد.

ج:توسعه برای مردم است

د:توسعه مفهوم مطلق ندارد،بلکه خصلتی نسبی  است.

 

3)از عوامل زیر کدام به عنوان معیار توسعه به شمار می روند؟ص171پ1خ5

الف:کاهش گرسنگی،فقر

ب:نابرابری،بیکاری

ج:الف،ب 

د:هیچکدام

4)این عبارت جزء کدام یک از تنگناهای زیر می باشد؟«مسئله بیسوادی عامل مهمی در عقب ماندگی جامعه روستایی است» ص176پ4 خ1

الف:تنگناهای اقتصادی

ب:تنگناهای اجتماعی –سیاسی

ج:تنگناهای فرهنگی –روانی

د:تنگناهای طبیعی

 

5)کدام گزینه نشان می دهد که ضعف راههای ارتباطی یکی از موانع توسعه جامعه روستایی است؟ص178پ2خ4

الف:ضعف شبکه راههای روستایی از یک سوخون رسانی اقتصادی به روستا را مانع می شودواز سوی دیگرامکان تقویت از خارج را لنگ می سازد.

ب:مردم روستا نمی توانندبه راحتی با شهرها در ارتباط باشند.

ج:مواد غذایی لازم برای مصرف روستاییان به آنها نمی رسد.

د:ضعف شبکه های روستایی از یک سوخون رسانی اقتصادی به روستا را مانع می شود

 

6) روحیه محافظه کاری وسنتگرایی فنی جزء کدام یک از تنگناهای زیر می باشد؟ص180پ1خ5

الف:تنگناهای اجتماعی-سیاسی

ب:تنگناهای اقتصادی

ج:تنگناهای فرهنگی-روانی

د:الف-ب

 

 

7)کدام گزینه بیانگراقدام در جهت تحقق کامل اهداف اصلاحات ارضی واقعی وبنیادی است؟ص181پ2خ4

الف:تامین خدمات تولیدی واجتماعی-استقرارشوراها وتعاونیها-واگذاری زمین به سرمایه داران

ب:مقاومت در برابرنوآوری-محافظه کاری-سنتگرایی روستاییان

ج:حل مسئله دهقانی به نفع دهقانان متوسط وخرده پا-عملی کردن تولید

د:نابودی کشاورزی ودامداری سنتی-بسط سرمایه داری

 

 

 

فصل چهاردهم

1. ب                    2.د                          3.ج                          4.ج                  5.الف

6.ج                     7.ج

             

 

 

 

:: بخش3- فصل10
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش3- فصل9
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش2- فصل8
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش2- فصل7
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش2- فصل6
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش2- فصل6
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش2- فصل5
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش1- فصل4
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش1- فصل3
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: نمونه سوالات
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
   

(بسم الله الرحمن الرحیم)

نمونه سوالات جامعه شناسی روستایی نیمسال دوم:83-82

نام دانشجو:مریم عرب         دانشگاه پیام نورتیران  رشته:علوم اجتمایی(پژوهشگری)

1-روستاهاازچه طریقی درساخت شهرهانقش یافتند؟     ص18پ1

الف)تولیدات کشاورزی  ب)مازادتولید  ج)مهاجرت نیروی کار  د)افزایش زادوولد

2-کدام جمله درموردعشایرصحیح است؟    ص19شماره1

الف)نخستین ویژگی شیوه معیشت عشایری شبانکاری است

ب)اجتماع عشایری درمبارزه باطبیعت موفق بوده است

ج)وابستگی عشایربه دام لزومابه وابستگی اوبه مراتع نمی انجامد

د)جمعیت عشایرامروزفاقدپیوندسازمان یافته عشیرتی است

3-ویژگی اساسی جامعه شناسی روستایی آمریکاواروپاکم وبیش به جامعه شناسی روستایی کشورهای توسعه نیافته نیزتسری یافته کدام است؟    ص28پ3

الف)فقدان بنیان فلسفی وتلقی نبوداختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

ب)فقدان بنیان تجربی وباوراختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

ج)فقدان بنیان فلسفی وباوراختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

د)فقدان بنیان تجربی وتلقی نبوداختلاف بین نظامهای اجتماعی وفرهنگی کشاورزی وغیرکشاورزی

4-کدام دسته ازعوامل درالگوهای سکونت برخی ازمناطق ازجمله روستاهای مرکزی وشرق ایران تاثیر مهمی داشته است؟     ص35پ3

الف)عوامل اجتماعی-فرهنگی

ب)عوامل سیاسی-نظامی-اداری

ج)عوامل طبیعی وجغرافیایی

د)عوامل اقتصادی

5-درکدام الگوی سکونت روستایی مزارع خانوادگی به خانه وخانواده زارع نزدیک است؟    ص37پ2

الف)چهارراه نشین               ب)هسته ای             ج)پراکنده                د)طولی

6-درایران چه واقعه ای باگذارطبقات روستایی سنتی به طبقات روستایی جدیدهمراه بوده است؟   ص45پ6

الف)بهره گیری ازتراکتور                           ب)پرورش نیروی متخصص

ج)اجرای اصلاحات ارضی                            د)انقلاب مشروطه

7-منظورازرعیت چیست؟    ص47پ5

الف)اقشاربی زمین                       ب)گاوبندان

ج)کارگران روستایی                        د)بدون مالکیت برخوردارازحق نسق

8-ملاک تشخیص رعیت تهیدست قبل ازدوران اصلاحات ارضی کدام است؟     ص48پ2

الف)فقدان مالکیت زمین                        ب)مالکیت بین5-2 هکتار

ج)مالکیت کمتراز2هکتار                          د)مزارعه باارباب

9-نخستین واقعه ای که زمینه ساز اصلاحات ارضی وتغییرنظام زمینداری سنتی گردید چه بود؟  ص51پ3

الف)انقلاب مشروطه            ب)تحت قاپو کردن عشایر

ج)تاسیس مدرسه وتعمیم آموزش وپرورش رسمی           د)انقراض سلسله قاجار

10-روستاییان بیشتراز چه راهی می توانند به تحرک اجتمایی واقتصادی طبقاتی دست یابند؟   ص56پ1

الف)آموزش             ب)مهاجرت              ج)ازدواج                  د)تجارت

11-کدام موردازنتایج اقتصادی ارضی درایران است؟  

الف)کاهش روابط پولی                            ب)کاهش شیوه تولیدکشاورزی تجاری

ج)گسترش شیوه تولیدکشاورزی معیشتی     د)روی آوردن سرمایه های مالکان به صنایع

12-درجوامع روستایی معمولاتفاوت بین افرادچه نوع است؟    ص71پ3

الف)اجتماعی طبقه ای         ب)جغرافیایی منطقه ای       ج)اقتصادی     د)فرهنگی

13-کدام عبارت درموردمقایسه افزایش جمعیت نقاط روستایی وشهری صحیح است؟     ص80پ4

الف)میزان افزایش طبیعی جمعیت روستایی بالاتراز مناطق شهری است

ب)میزان افزایش طبیعی جمعیت برای نقاط شهری بالاتراز مناطق روستایی است

ج)تفاوتی بین افزایش طبیعی شهروروستاوجودندنرد

د)میزان افزایش طبیعی وافزایش مطلق نقاط شهری بیشترازنقاط روستایی است

14)کدام گزینه درموردویژگی مهاجرت روستایی درایران صادق است؟   ص85

الف)مهاجرت ازمناطق جلگه ای کمترازمناطق کوهستانی است

ب)مهاجرت اغلب چندمرحله ای هستند

ج)روستاهابااقتصادمعیشتی بیش ازتجاری مهاجرفرست هستند

د)بین مساحت زراعی ومهاجرت رابطه مستقیم وجوددارد

15-ازدیدگاه خواست وتمایل مهاجرین مهاجرت برای بهبودشرایط زندگی ازکدام نوع مهاجرت است؟  ص84پ1

الف)اضطراری یاقهری                               ب)اجباری یاتحمیلی

ج)ارادی یااختیاری                                             د)پناهندگی

16-درایران مهمترین علت تمرکزقدرت دردستگاهای مرکزی چه بوده است؟    ص109پ2

الف)وضعیت جغرافیایی                                    ب)کمبودآب

ج)حاکمیت استبداد                                          د)تنوع اقوام

17-کدام عبارت ازویژگی های نظامهای بهره برداری درایران است؟   ص109پ5

الف)بی دوام وموقتی                              ب)محدودبودن تعداد نوع نظامها

ب)عدم همزیستی آنهادریک زمان معین     د)تعددوتنوع نظامها

18-پیدایش کدام بهره برداری ماقبل سرمایه داری درایران مربوط به مرحله گذار جامعه ازتولیدبه نیمه دهقانی ونیمه بردگی است؟   ص110پ4

الف)نظام برزگری                ب)سیورنمال            ج)نظام اربابی           د)مزارعه

19-کدامیک ازانواع مالکیت ارضی تبدیل به زمینداری قرون وسطی درشرق شد؟   ص112گزینه ج

الف)تیول                ب)اربابی                 ج)اقطاع                  د)مواکره

20-کدام عبهرت درموردکشاورزی وسیع تجاری صحیح است؟  ص119 شماره3

الف)اتخاذتصمیم درباره واحدبهره برداری بامشارکت کشاورزوصاحب زمین است

ب)اراضی مزروعی دراین واحدهاگران قیمت هستند

ج)هدف اساسی تولیدصدوربه بازاراست

د)دراین واحدهاازکارگرخانوادگی استفاده میشود

21-واحدهای کشتمایی گونه ویژه کدام یک ازنظامهای بهره برداری است؟    ص120پ2

الف)نظام بهره برداری وسیع تجاری             ب)نظامهای ماقبل سرمایه داری

ج)نظام بهره برذاری دهقانی                      د)نظام بهره برداری کوچک ومتوسط

22-کدامیک ازویژگیهای مشاعهای تولیدی ازنظرشیوه کاراست؟  ص124پ1

الف)اداره مشاع تحت مدیریت مستقیم دولت است

ب)اراضی متعلق به هریک ازاعضانامعلوم است

ج)امورمربوطه براساس توافق اعضابصورت جمعی انجام میشود

د)فقط امورمربوط به کاشت وبرداشت تحت مدیریت دولت است

23-((واحد تولیدکشاورزی تقریبا مکانیزه که ازتجمیع زمین های کشاورزی وخردمکان یک یاچندروستاتحت نظارت دولت به وجودمی آید))تعریف کدام نوع بهره برداری است؟  ص125شماره9

الف)کشت وصنعت                                          ب)شرکت سهامی وزراعی

ج)مشاع تولیدی                                              د)مزارعه

24-ازبین عوامل سنتی تولید کشاورزی درنواحی شرقی وجنوبی ومرکزی ایراننقش کدامیک مهمتراست؟   ص129

الف)آب                  ب)نیروی کارانسانی             ج)زمین                   د)نیروی کارحیوانی

25-درروستاهای ایران اصطلاح نق بندیبه چه معناست؟    ص129پ5

الف)توزیع بذروابزارآلات کشاورزی              ب)قراردادارباب ورعیت درموردتغییر محصول

ج)اجرای قواعدبراساس تصمیم گیری          د)نحوه توزیع آب وخاک دربین زارعان

26-کدامیک ازعوامل اصلی بنه است؟  ص133گزینه ج

الف)نیروی انسانی جنبی        ب)کارگران کمکی          ج)ابزارکار             د)آب وزمین

27-اراضی که مسلمانان برای فتح آن اقدام کرده انداماسکنه آنهانه به اسلام گرویدندونه دربرابرمسلمین مقاومت نظامی نموده اند چه نام دارد؟   ص140پ2

الف)صلحی وعهدی                                            ب)طوعی ودعوتی

ج)اراضی فی                                                    د)اراضی مفتوح عنوه

28-درمنابع اسلامی ازنظربهره برداری کشاورزی زمینی که سابقا احیاداشته وبه مرورزمان خراب شده چه نام دارد؟  ص141پ4

الف)آبادعارضی         ب)موات عارضی       ج)موات اصلی        د)آبادطبیعی

29-کدامیک ازنتایج اجتماعی اصلاحات اراضی است؟   ص158پ4

الف)تضعیف کشاورزی                                      ب)بی علاقه شدن خوش نشینان

ج)تغییرسازمان جمعی تولید                     د)تغییردرساخت قشربندی

30-((مداخله سازمان یافته ومشارکت آگاهانه ووسیع توده های مردم دراداره دموکراتیک امورجامعه وتصمیم گیری پیرامون آنچه که مربوط به سرنوشت آنها است))تعریف کدام گزینه است؟ص189گزینه ب

الف)اتحادیه             ب)تعاونی روستا                 ج)شورا          د)تشکلهای سیاسی   

شمارگان سوال

الف

ب

ج

د

1

 

*

 

 

2

*

 

 

 

3

*

 

 

 

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

 

 

*

 

7

 

 

 

*

8

 

 

*

 

9

*

 

 

 

10

 

*

 

 

11

 

 

 

 

12

 

*

 

 

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

 

 

*

 

16

 

*

 

 

17

 

 

 

*

18

*

 

 

 

19

 

 

*

 

20

 

 

*

 

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

 

*

 

 

24

*

 

 

 

25

 

 

 

*

26

 

 

 

*

27

*

 

 

 

28

 

*

 

 

29

 

 

*

 

30

 

 

*

 

نمونه سوالات جامعه شناسی روستایی   نیمسال اول  84-83

1-کدام درتعریف اجتماع روستایی نقش دارد؟ص8پ1

الف)کوچک بودن ابعادخانواده                             ب)بزرگ بودن ابعادخانواده

ج)اشتغال به کشاورزی                                      د)پراکندگی خانه ها

2-براساس تحقیق والتریلکاکس درآمریکاشاخص روستاشناخته شدن براساس ملاک انبوهی جمعیت کدام است؟ص15پ1

الف)کمتراز1000نفردرهکتار                                ب)100تا500نفردرهکتار

ج)100تا1000نفردرهکتار                                   د)100تا1500نفردرهکتار

3-دردوره اسلامی برای نامیدن هرنقطه مسکونی که مسجدجامع ومنبرنداشت ودرآن نمی شدبرای مجازات بزهکاران حدتعیین کردچه اصطلاحی به کاربرده میشد؟ص16پ4

الف)ده یاقریه           ب)شهر                   ج)ربض          د)روستاق

4-سازمان ایل معمولادررده های پایین برچه استواراست؟ص20پ2

الف)اتحادسیاسی                                            ب)اتحاد اداری                 ج)داشتن سرزمین مشترک                                     د)خویشاوندی نسبی

5-جامعه شناسی روستایی به عنوان یک دانش اجتماعی درچه دوره ای ودرکدام کشورپدیدآمد؟ص26پ4

الف)قرن19-انگلستان                                      ب)قرن20-ایالات متحده

ج)قرن18-فرانسه                                            د)قرن20-آلمان

6-کدام عامل درشیوه سکونت روستایی تاثیری ندارد؟ص33

الف)پستی وبلندی                                            ب)جنس خاک

ج)شرایط اقلیمی                                              د)آب

7-روستاهای قلعه ای نمونه بارزکدام کدام شیوه سکونت روستایی اند؟ص36پ2

الف)پراکنده             ب)طولی                  ج)متمرکز                د)ستاره ای

8-روستاییان براساس کدام عامل به طبقات وقشرهای اجتماعی متفاوت تقسیم میشوند؟ص44پ4

الف)شیوه معیشت خانوار                                 ب)داشتن زمین

ج)موقعیت شغلی رئیس خانوار                          د)موقعیت اجتماعی رئیس خانوار

9-افرادی که عوامل منقول تولیدزراعی سنتی روستارادراختیارداشتندوسرپرستی کشت وزرع واداره امورتولیدراانجام میدادند چه نامیده میشدند؟ص46 پایین صفحه

الف)گاوبند               ب)زمیندار                ج)صاحب نسق          د)اجاره کار

10-پیروزی نسبی کدام جنبش نخستین ضربه رابرپیکرفرسوده نظام زمینداری سنتی ایران فرودآورد؟ص51پ3

الف)انقلاب اسلامی                                ب)ملی شدن صنعت نفت

ج)مشروطیت                                         د)مبارزه بااستعمارانگلیس

11-روستاییان باتوسل به کدام عامل می توانندبه تحرک اجتماعی واقتصادی طبقاتی دست پیداکنندص56پ1؟

الف)آموزش             ب)ازدواج                 ج)کارزیاد                 د)مهاجرت

12-کیوره گزینی یاکریب گزینی که درنواحی روستایی آذربایجان-کردستان-مازندران وخراسان مشاهده میشودرسمی است مربوط به:ص63پ5

الف)همسرگزینی                                    ب)خریدزمین زراعی

ج)انتخاب نیروی کار                                د)خویشاوندی

13-براساس تقسیم بندی فردنیاندتونیس اجتماع روستاعی مترادف کدام نوع است؟ص69پ4

الف)گماین شافت                                 ب)گزشافت

ج)جامعه دارای همبستگی ارگانیکی  د)جامعه ناپایدار

14-درجوامع روستایی توسعه نیافته علم وضرورت انتقال یافته هاوتجربیات ازطریق آموزش مستقیم وعملی فرزندان خانواده وجوانان به بروزکدام ارزش منجرمی شود؟ص75پ4

الف)همیاری             ب)جنس                  ج)سن            د)مهمان نوازی

15-میزان افزایش طبیعی جمعیت برای نقاط روستایی      ص80پ4

الف)بالاترازمناطق شهری است                            ب)پایین ترازمناطق شهری است

ج)مساوی مناطق شهری است                            د)قابل محاسبه نیست

16-خانه سازی برای روستاییان ازمصادیق کدام نوع سیاستهای مهاجرتی است؟ص88 شماره3

الف)اداری                ب)سازمانی             ج)اجتماعی               د)اقتصادی

17-دامپروری درجوامع قبیله ای-دهقانی به کدام شیوه انجام میشود؟ص99پ1

الف)عشایری             ب)دهقانی               ج)صنعتی                 د)نیمه صنعتی

18-درشرایط جغرافیایی ودرنظام کشاورزی ایران کدام عامل ازمیان عوامل تولیدزراعی مهم تروتعیین کننده تراست؟ص102 خط آخر

الف)زمین                ب)آب          ج)نیروی کار              د)بذر

19-سه ویژگی اساسی درنظام بهره برداری اززمین درایران کدام است؟ص109پ5

الف)عدم تنوع-دوام تاریخی-تعارض درونی           

ب)تنوع-کم دوامی تاریخی-تعارض بیرونی

ج)تنوع-دوام تاریخی-هم زیستی

د)عدم تنوع-کم دوامی تاریخی-همزیستی

20-زمینی که ازجانب خلیفه-سلطان یاشاه به یکی ازامراءوسران لشکری ودیوانی به منظوربهره برداری ازعوایدیامالکیت ارضی آن به شرط زراعت واگذارمی شدچه نامیده میشود؟ص112گزینه ج

الف)مغارسه            ب)مساقات             ج)مزارعه                 د)اقطاع

21-کدام یک ازویژگیهای زیرویژگی اساسی شرکتهای کشت وصنعت است؟ص120گزینه ب

الف)اهمیت سرمایه بیش ازعوامل دیگر

ب)عرضه محصولات کشاورزی به صورت خام وفرآوری نشده

ج)استفاده ازنیروی کارخانگی

د)گران قیمت بودن اراضی مزروعی

22-کسی که درده حقوقی درامورزراعی داشته عرف محل این حقوق را به رسمیت شناسدومدافع آن باشدچه نامیده میشود؟ص129پ4

الف)بهره بردارعامل             ب)صاحب زمین                  ج)نسقدار                 د)دهقان

23-درسازماندهی بنه به کسانی که از نظر زراعت به ویژه آبیاری مهارت وتجربه زیادی درروستاپیداکرده بودند وموقعیت اجتماعی ویژه ای داشتندکدام سمت واگذارمی شد؟ص134پ1

الف)سربنه               ب)آبیاری                ج)دم آبیاری             د)گاوبندی

24-زمینی که قبلا آباد ومعموربوده ولی فعلا به صورت خراب وموات درآمده یعنی سابقه احیاداشته ولی به مرورزمان خراب شده است چه نامیده می شود؟ص141پ4

الف)آبادطبیعی                                     ب)آبادعارضی          

ج)موات عارضی                                     د)موات اصلی

25-شیوه ای ازمالکیت وبهره برداری ارضی که به دنبال ازمیان رفتن تدریجی روابط ارباب ورعیتی پیداشده چه نام دارد؟ص146 گزینه و

الف)خرده مالکی                                    ب)سرمایه داری عرضی                  

ج)اختصاصی                                          د)خالصه

26-کدام شق مهم ترین واساسیترین شق اصلاحات ارضی است واین شق درکدام مرحله اعمال شده است؟ص153پ1

الف)فروش-مرحله دوم                            ب)تقسیم-مرحله دوم

ج)فروش-همه مراحل                    د)تقسیم-همه مراحل

27-کدام یک ازدلایل زیراندک بودن میزان درآمدخانوارهای روستایی راتبیین میکند؟ص173پ3

الف)جوانی بافت جمعیت درنقاط روستایی

ب)بیسوادی عمومی مردم روستایی وعشایری

ج)فقدان تسهیلات بهداشتی ودرمانی

د)محدودبودن ظرفیت وبهره وری تولیدسنتی

28-مسائل مرتبط بامالکیت زمین زراعی ورابطه زارع ودهقان بااین نهاداجتماعی ومالک جزوکدام دسته ازمسائل زیراست؟ص181گزینه ب

الف)مساله ارضی                                   ب)مساله دهقانی

ج)مساله تولیدکشاورزی                           د)مساله توسعه روستایی

29-نهادی که وسیله تجمع نیروهای دهقانان وبسیج این نیروهاست و وسیله بیان خواست ها وحق طلبی ها تبلورتلاشهای جمعی دهقانان به شمارمیایدکدام است؟ص190 گزینه2

الف)تعاونی ها         ب)شورا         ج)شرکت سهامی زراعی        د)اتحادیه

30-کدام یک ازعوامل زیرموجب بروزویژگی سرنوشت گرایی درمیان روستاییان میشود؟

الف)فقروتنگدستی                                  ب)بیسوادی وفقرفرهنگی

ج)انتسابی بودن نقشها                            د)مقاومت دربرابرنوآوری

         

                            

 

شمارگان سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

*

 

2

 

 

*

 

3

*

 

 

 

4

 

 

 

*

5

 

*

 

 

6

 

*

 

 

7

 

 

*

 

8

 

*

 

 

9

*

 

 

 

10

 

 

*

 

11

 

 

 

*

12

 

 

 

*

13

*

 

 

 

14

 

 

*

 

15

*

 

 

 

16

 

 

 

*

17

*

 

 

 

18

 

*

 

 

19

 

 

*

 

20

 

 

 

*

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

*

 

 

 

24

 

 

*

 

25

 

*

 

 

26

 

 

*

 

27

 

 

 

*

28

 

*

 

 

29

 

 

 

*

30

 

*

 

 

نمونه سوالات جامعه شناسی روستایی نیمسال اول85-84

1-نهادهای روستایی غالبادارای کدام ابعاد است؟ص8پ2

الف)اقتصادی-اجتماعی                                     ب)سیاسی-فرهنگی

ج)سیاسی-روانی                                              د)سیاسی-اجتماعی

2-به چه دلیل روستاییان دربرابرنوآوریها مقاومت میکنند؟ص10شماره14

الف)رواج تولیدکشاورزی                                     ب)حس همیاری وتعاون

ج)فرهنگ سنتی                                               د)رابطه چهره به چهره

3-کوچکترین واحداجتماعی مستقلی که اجتماع روستایی رادرخودجای میدهدکدام است؟ص13پایین صفحه

الف)خانواده              ب)خویشاوندی          ج)تعاونی                د)ده

4-مهمترین ملاک تشخیص شهرازروستاکدام است؟ص15شماره6

الف)ساختارسیاسی                        ب)ساختاراقتصادی

ج)ساختار مذهبی                          د)آداب ورسوم

5-درتعریف عشایر کدام دو ضابطه مقبولیت بیشتری دارد؟ص20پ3

الف)عضویت درسازمان ایلی وسرزمین مشترک                 ب)دام وسرزمین مشترک

ج)مرتع ومحصول مشترک                                           د)آب وزمین مشترک

6-گسترش مطالعات روستایی دراروپاباتوسعه کدام دانش همزمان بوده است؟ص27پ5

الف)جامعه شناسی                                ب)جمعیت شناسی            

ج)انسان شناسی                                    د)جغرافیا

7-کدام شکل سکونت نشانه ای ازپیشرفت نسبی جامعه است؟ص36پ1

الف)متمرکز             ب)بسیارمتمرکز                  ج)نیمه متمرکز                   د)پراکنده

8-روستاهای ایران نمونه بارزکدام نوع روستامیباشد؟ص36پ2

الف)قلعه ای            ب)کوچه ای              ج)خطی          د)ستاره ای

9-عامل تعیین کننده موقعیت وپایگاه اجتماعی روستاییان کدام است؟ص44پ4

الف)روابط باارباب                                  ب)مالکیت زمین

ج)عضویت درتعاونی                      د)روابط باخویشاوندان

10-برداشت محصول گاوبندان(سهم گاوبند)برچه اساسی است؟ص47پ3

الف)قانون               ب)قرارداد                ج)عرف          د)توارث

11-اجاره کاران خرده پا چه میزان زمین رادراختیارداشتند؟ص48پ1

الف)10-2               ب)کمتراز2هکتار                 ج)20-10                د)30-20

12-مهمترین قشرکمی جامعه روستایی کدام است؟ص54پ2

الف)کارکنان خدماتی                     ب)سوداگران

ج)خرده مالکان تهی دست                        د)دهقانان خرده پا

13-روستاییان باتوسل به کدام عامل می توانندبه تحرک اجتماعی واقتصادی دست پیداکنند؟ص56پ1

الف)آموزش             ب)مهاجرت              ج)ازدواج                  د)آموزش وشغل

14-وجودشیربهایاباشلق نشانه کدام نوع ازدواج است؟ص65پ1

الف)خویشاوندی                  ب)خام پسند  ج)مبادله ای             د)همخون

15-درجوامع روستایی نقشهاازچه نوع است؟ص72پ4

الف)انتسابی            ب)اکتسابی              ج)محول ومحقق                 د)محقق

16)مهاجرت روستایی ایران ازسال1340به چه دلیل سرعت می گیرد؟ص84پ7

الف)جنبشهای سیاسی                    ب)جنبشهای فرهنگی

ج)فقروبیماری                              د)اجرای اصلاحات ارضی

17-مستعدترین گروه مهاجران روستایی چه کسانی هستند؟ص85شماره10

الف)دهقانان            ب)خوش نشینان                 ج)پیران                   د)میانسالان

18-مهمترین وموثرترین سیاستهای مهاجرتی کدام است؟ص88شماره3

الف)اقتصادی           ب)سیاسی               ج)فرهنگی                د)اجتماعی

19-کدام نظام بهره برداری درمرحله گذارجامعه ازحالت تولیدابتدایی به شکل تولید نیمه دهقانی ونیمه بردگی پیداشده است؟ص110پ4

الف)مزارعه                                           ب)نظام اربابی

ج)نظام برزگری                             د)بهره برداری کوچک

20-کدامیک ازنظامهای زیرازحق معافیت قضایی واداری برخوردار است؟ص113پ3

الف)اقطاع               ب)اربابی                 ج)مزارعه                 د)سیورغال

21-اداره مشاع تولیدی چگونه صورت میگیرد؟ص124پ2

الف)مدیریت مستقیم اعضا                      ب)دولت

ج)مدیریت غیرمستقیم اعضا                     د)نمایندگی دولتی واجرایی

22-ازمهمترین عوامل زراعت وکشاورزی کدام عامل رامیتوان نام برد؟ص129پ1

الف)آب                                                        ب)نیروی کارحیوانی

ج)نیروی کارانسانی                                           د)زمین

23-بندازچندخانوارتشکیل میشود؟ص132پ1

الف)20-6               ب)16-6                 ج)16-10                د)10-4

24-زمینهایی که درطول تاریخ ایران درمالکیت دولتی یادیوانی بودند چه نامیده میشدند؟ص144گزینه الف

الف)وقفی                ب)اربابی                 ج)خرده مالکی           د)دخالصه

25-اصلاحات ارضی شامل کدام قشردرروستانمیشد؟ص152پ4

الف)خوش نشینها                                   ب)املاک اربابی

ج)زارعان                                               د)روستاییان صاحب نسق

26-کدامیک ازعلل زیر علت داخلی اصلاحات داخلی است؟ص156پ2

الف)شرایط منطقه ای                    ب)منافع جهانخوران

ج)نظام ارباب رعیتی                      د)شرایط استراتژیک

27-به اعتقادکدام متفکرتوسعه عبارتست از توسعه انسان به عنوان یک فرد؟ص171پ1

الف)میسرا               ب)عبیدالله خان                  ج)سمیرامین            ج)سالیماعمر

28-مهمترین عوامل موثردرتوسعه مناطق روستایی کدام است؟ص178گزینه ج

الف)قومی               ب)نژادی                 ج)خانوادگی-اجتماعی د)اقتصادی

29-سه سطح برنامه ریزی برای توسعه کدام است؟ص188گزینه ج

الف)ملی-منطقه ای ومحلی                      ب)بومی-ملی-بین المللی

جرسمی-غیررسمی-بین المللی                            د)درازمدت-کوتاه مدت-میان مدت

30)مهمترین نهادضروری روستایی وعشایری برای احیای کشاورزی ودامداری کدام است؟ص190گزینه3

الف)مذهب              ب)تعاونیها              ج)خانواده                د)آموزش وپرورش

شمارگان سوال

الف

ب

ج

د

1

*

 

 

 

2

 

 

*

 

3

 

 

 

*

4

 

*

 

 

5

*

 

 

 

6

 

 

*

 

7

 

 

 

*

8

*

 

 

 

9

 

*

 

 

10

 

*

 

 

11

*

 

 

 

12

 

 

 

*

13

 

*

 

 

14

 

 

*

 

15

*

 

 

 

16

 

 

 

*

17

 

*

 

 

18

*

 

 

 

19

 

 

*

 

20

 

 

 

*

21

*

 

 

 

22

*

 

 

 

23

 

*

 

 

24

 

 

 

*

25

*

 

 

 

26

 

 

*

 

27

 

*

 

 

28

 

 

 

*

29

*

 

 

 

30

 

*

 

 

 

 

 

 

 

:: بخش4
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش1- فصل 2
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش2
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: بخش3
 موضوع : جامعه شناسی روستايي
    

 

 

:: آخرین مطالب ارسالی
 مطالب مرتبط:
 

» منشور کوروش
»
» حقوق بشر و منشور کوروش بزرگ
» روستایی،صفحات77-59
» فهیمه یوسفیان قسمت 2
» فهیمه یوسفیان
» سال تحصیلی: 90-89
» فصل دهم ص168-180
» ص59-75
» ص 52-92
» ص32-36
» فصل 13 ص150-
» روستایی،صفحات77-59
» ص (36-10)
» نیمسال دوم 88-87
» نیمسال دوم 88-87
» نیمسال دوم 88-87
» نیمسال دوم 88-87
» ص 4- 30
» شهری،صفحات44-9

 

  لینکستان  
 
 
 

قالب وبلاگ

free Template Blog

قالب وبلاگ رایگان

قالب بلاگفا